Sprawdź, co planuje miasto

W planie zagospodarowania dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzyckiego miasto chce zarezerwować grunty pod drogę, która w przyszłości połączy obie ulice (jej przebieg zaznaczono czerwoną kreską)

Miasto wyłożyło do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Zemborzyckiej i Smoluchowskiego oraz zmian w planach dla rejonu ulic: Deszczowej, Wyżynnej, Wajdeloty, Nowomiejskiej, Turniowej oraz Roztocze i Kieleckiej. Ratusz czeka na chętnych do dyskusji nad przedstawionymi dokumentami i uwagi.


Plan dla rejonu ul Zemborzyckiej i Smoluchowskiego obejmuje kilkudziesięciometrowy pas gruntu ciągnący się od skrzyżowania ulic: Smoluchowskiego, Herberta i Budowlanej do ulicy Zemborzyckiej. Obecnie wzdłuż jego wschodniej granicy stoi ciąg blaszanych garaży, a środek porośnięty jest drzewami, krzewami, a częściowo jest zajęty przez założone „na dziko” ogródki działkowe.

Miasto w planie chce przeznaczyć ten teren pod przedłużenie ulicy Smoluchowskiego, od skrzyżowania z Herberta i Budowlaną do Zemborzyckiej. – Według założonego przebiegu drogi będzie ona oddzielona zielenią od terenów mieszkaniowych i terenów przeznaczonych pod usługi oświatowe (SP nr 40) położonych na północny-wschód od wskazanego terenu – wskazują urzędnicy.

Planowana ulica miałaby być częścią projektowanego przez miasto nowego połączenia drogowego centrum Lublina z południowymi dzielnicami, stanowiącego alternatywę dla ulicy Kunickiego. Miałoby one prowadzić aż od skrzyżowania ul. Zana z Nadbystrzycką do ul. Smoluchowskiego łącząc się z nią na wysokości skrzyżowania z ul. Wrotkowską, Wyścigową i Nowy Świat. Droga będąca dziś śpiewem przyszłości prowadziłaby przez okolice ul. Wapiennej, przyszłym mostem nad Bystrzycą, Przeskok i Dzierżawną, przecinałaby przedłużenie Lubelskiego Lipca ’80, ulicę Krochmalną i mostem lub tunele pod torami do ulicy Smoluchowskiego.

Drugi z wyłożonych dokumentów dotyczy dzielnicy Szerokie i obszarów położonych pomiędzy ul. Deszczową, ul. Główną i rzeką Czechówką o powierzchni ponad 10 ha. Projekt zmian w planie dla tego terenu jest poddany pod konsultacje już po raz trzeci i uwzględnia uwagi zgłoszone do poprzedniego wyłożenia przez spółkę Biomed, która chciałaby rozbudować funkcjonujący w tym miejscu zakład produkcji surowic i szczepionek.

– Celem zmiany planu dla rejonu ul. Deszczowej jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować inwestycje, jak również zapewniających satysfakcjonujące zagospodarowanie przestrzeni dla tej części dzielnicy. W tej wersji planu zrezygnowano z dopuszczonej w północnej części obszaru, funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i poszerzono obszar inwestycyjny pod zabudowę, wewnątrz projektowanego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej – wyjaśniają urzędnicy.

Projekty planów będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych do 24 września. Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się 21 września o godz. 13:00 w ratuszu (plac Króla Władysława Łokietka 1, parter, sala nr 2), a chęć wzięcia w niej udziału należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do najbliższego piątku, 17 września. Mieszkańcy, którzy chcą złożyć uwagi do projektów mają na to czas do 8 października.

Od Wyżynnej po Turniową

Od 2 września w Ratuszu wyłożone są również projekty zmian w planach dla rejonu ulic Wyżynnej i Szczytowej, Wajdeloty, Nowomiejskiej i Nadbystrzyckiej oraz Turniowej. Dokument dla ulic Wyżynnej i Szczytowej obejmuje grunt o pow. około 0,37 ha, a zmiany dotyczą rozszerzenia ustalonego przeznaczenia terenu o realizację naziemnych miejsc parkingowych i ruchu kołowego, o co wnioskowali mieszkańcy.

Kolejny projekt dotyczy rejonu ul. Wajdeloty i zmiany przeznaczenia terenu, na którym znajduje się m.in. miasteczko ruchu dla dzieci oraz wewnątrzosiedlowa zieleń, z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na teren zieleni urządzonej z wydzielonym fragmentem terenu, na którym dopuszczona będzie realizacja kilku miejsc parkingowych.

Z kolei na działkach o pow. ok 0,27 ha położonych w sąsiedztwie ul. Nowomiejskiej i ul. Nadbystrzyckiej zmiana w obowiązującym planie miejscowym dotyczy głównie korekty nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wprowadzenia stref dopuszczonej wysokości zabudowy, co umożliwi racjonalne wykorzystanie działki budowlanej. Jest to drugie wyłożenie do wglądu publicznego tego projektu planu i w stosunku do poprzedniej, w związku z uwagą właściciela jednej z działek, niewielkiej korekcie uległy dopuszczalne wskaźniki zabudowy.

Następny z wyłożonych planów obejmuje teren o powierzchni około 0,03 ha położony pomiędzy ul. Turniową a ul. Jana Pawła II. Zmiana dotyczy głównie umożliwienia powstania kilku miejsc parkingowych wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej w osiedlu, o co wnosili okoliczni mieszkańcy i Wspólnota Mieszkaniowa. Z projektami planów można zapoznać się do 28 września. Dyskusję publiczną nad projektami zaplanowano na 22 września br. o godzinie 14.00 w Ratuszu (plac Króla Władysława Łokietka 1, parter, sala nr 2), a chęć wzięcia w niej udziału należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu w do najbliższego piątku, 17 września. Z kolei uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 października.

Przy Roztoczu więcej bloków

Od ubiegłej środy trwają również konsultacje zmiany planów dla rejonu ul. Roztocze oraz Kieleckiej. Pierwszy z projektów, wykładany już po raz drugi, dotyczy obszarów w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Roztocze oraz Jantarowa, w otoczeniu ogrodów działkowych, o powierzchni około 3,8 ha. W obecnym planie jest on przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz komunikację pieszą. W nowym oprócz tych funkcji dopuszczone byłyby nieuciążliwe usługi. Miasto chciałoby również dopuścić w tym miejscu intensywniejszą zabudowę, zwiększyć dopuszczalną wysokość budynków do 17 i 25 metrów, jednocześnie powiększając obszar terenów zielonych i zwiększając ochronę pomników przyrody.

Drugi z projektów obejmuje teren o powierzchni około 0,13 ha położony w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego na Węglinie, pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Kielecką oraz ul. Roztocze. Zmiany dotyczą dopuszczenia realizacji na tym obszarze dróg rowerowych i wzmocnienia ochrony istniejącego drzewostanu. Planiści nie uwzględnili jednak innego wniosku Rady Dzielnicy Węglin Południowy o dopuszczenie lokalizacji w tym miejscu miejsc parkingowych, na co nie zgodził się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Projekty planów dostępne będą do 1 października.

Dyskusja publiczna zaplanowana została na 23 września o godzinie 13:00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2), aby wziąć w niej udział należy zgłosić to telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 17 września.Uwagi do planów można składać do 18 października. opr. ZM

W rejonie skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Roztocze oraz Jantarowa miasto planuje m.in. zwiększyć intensywność zabudowy mieszkaniowej i dopuścić nieuciążliwe usługi

Jak zapoznać się z planami?

Wszystkie dokumenty planistyczne dostępne są w siedzibie Wydziału Planowania UM Lublin (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206) w godz. 8:00-15:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 81 466 23 00) lub mailowo (planowanie@lublin.eu) oraz na stronie BIP UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne

Jak składać uwagi?

Uwagi można składać na piśmie (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP. Uwagi powinny zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę lub nazwę firmy lub instytucji, adres lub oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz treść uwagi