Studium polepszy, wzmocni, poprawi..

Prezentujemy kolejne założenia przyjętego na początku lipca studium zagospodarowania przestrzennego Lublina. Prezydent Krzysztof Żuk zapewnia, że dokument daje miastu i poszczególnym dzielnicom same korzyści.

KALINOWSZCZYZNA: rozwój terenów inwestycyjnych wzdłuż al. Tysiąclecia; wzmocnienie funkcji ekologicznych w dolinie Czechówki i Bystrzycy oraz w suchych dolinach; utrwalenie funkcji ogrodów działkowych; doprecyzowanie funkcji terenów usług publicznych – oświaty, turystyki.

KONSTANTYNÓW: polepszenie dostępności komunikacyjnej – w nowym studium obniżono klasę ul. Morwowej z G do Z i uzupełniono układ ul. Wojciechowskiej w klasie Z (zbiorczej); wzmocnienie funkcji ekologicznych, utrwalenie funkcji ogrodów działkowych; utrwalenie i wzmocnienie terenów usług wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; zabezpieczenie wąwozu pomiędzy dzielnicą Konstantynów a dzielnicą Węglin Północny jako terenu przeznaczonego w całości na rekreację; kształtowanie al. Kraśnickiej w formie i charakterze reprezentacyjnej alei miejskiej; wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej i usług na terenach dotychczas przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą celem racjonalnego zagospodarowania dzielnicy zgodnie z wnioskami mieszkańców.

KOŚMINEK: polepszenie dostępności komunikacyjnej z centrum i wewnątrz dzielnicy; wzmocnienie i doprecyzowanie funkcji ekologicznych (dolina Czerniejówki), zieleń wewnątrzosiedlowa; powiększenie terenów rozwoju funkcji mieszkaniowych i usługowych z uwzględnieniem terenów po byłym poligonie wojskowym; utrwalenie terenów usług, w tym usług publicznych wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; tworzenie i odnowa funkcji sportowo-rekreacyjnych i inncyh., centrów kulturalnych i sportowych (usługi, usługi publiczne); uwzględnienie strefy ochronnej Państwowego Muzeum na Majdanku; kształtowanie Drogi Męczenników Majdanka i dróg wewnątrzosiedlowych jako reprezentacyjnych alei miejskich; ustalenie Strefy Ochrony Widoków.

PONIKWODA: wzmocnienie funkcji ekologicznych, zachowanie ciągłości terenów przyrodniczych w bliskim sąsiedztwie obszaru Natura 2000; utrwalenie ogrodów działkowych w rejonie ul. Bluszczowej; rezygnacja z drogi ruchu przyspieszonego w rejonie ul. Dębowej; utrzymanie funkcji rekreacyjno-sportowej w rejonie ul. Orzechowej – zrównoważenie rozwijających się osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zapewnienie im właściwych warunków klimatycznych i rekreacyjnych; utworzenie Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: Dolina Jakubowicka, Dolina Trześniowska, Łysaków, Jakubowice Murowane, Skarpa Jakubowicka; usunięcie zapisów dotyczących możliwości lokalizacji grzebowiska (rejon ul. Orzechowej, Torowej), w tym możliwości odbywania się spopielania, a następnie grzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ogniska ASF na rzecz pozostawienia możliwości lokalizacji cmentarza dla zwierząt; wprowadzenie możliwości zabudowy w rejonie ul. Pliszczyńskiej i na południe od ZPK Dolina Trześniowska – gdzie poprzednio obowiązujące studium ustalało tereny rolne bez prawa zabudowy.

RURY: wzmocnienie funkcji ekologicznych, ochrona ESOCH i zapewnienie ciągłości przyrodniczej w dzielnicy; utrwalenie terenów zieleni wewnątrz struktur mieszkaniowych w celu ich ochrony przed przypadkową zabudową i dogęszczaniem zrealizowanych osiedli mieszkaniowych; utrwalenie funkcji ogrodów działkowych; zapewnienie terenów usług publicznych wewnątrz terenów intensywnej urbanizacji; umożliwienie rozwoju terenów Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego; wskazanie rejonów lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; wskazanie kształtowania ulic: Głęboka, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Kazimierza Wielkiego w formie reprezentacyjnych alei miejskich; wprowadzenie Strefy Ochrony Widoków (dolina Bystrzycy).

Opracował Grzegorz Rekiel