Uchybienia pracodawców

Niewypłacanie wynagrodzeń w terminie, bezpodstawne obniżanie pensji, nieopłacanie składek na Fundusz Pracy albo nieprzestrzeganie przepisów BHP, powodujące zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. To przykłady rażących uchybień ze strony chełmskich pracodawców, które ujawniają inspektorzy pracy.

Od stycznia do września br. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadzili 139 kontroli dotyczących przestrzegania przez pracodawców rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami „Tarcz Antykryzysowych”. Jak informują w lubelskim inspektoracie zakres tych kontroli obejmował zagadnienia prawnej ochrony pracy oraz działań podejmowanych przez zakłady pracy, zapewniających osobom pracującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii Covid-19.

Inspektorzy wyliczają stwierdzone nieprawidłowości. Dotyczyły one: „nie uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego narażenia pracowników na nowy czynnik biologiczny – wirus SARS-CoV-2, braku opracowania planu działań w celu ochrony zdrowia pracowników w związku z wykonywaniem pracy w czasie epidemii Covid-19.

Nieprawidłowości dotyczyły też „nieustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy w zakładzie jest niezbędne m.in. w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz nie prowadzenia kart ewidencyjnych odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym wydawanych pracownikom w związku z epidemią COVID-19”. Inspektorzy informują jednak, że nieprawidłowości te nie naruszały w sposób rażący obowiązujących przepisów.

Z tego powodu nie zakwalifikowano ich jako wykroczenia a wobec pracodawców zastosowano wystąpienia i decyzje nakazowe. To, że rażących uchybień inspektorzy nie ujawnili podczas kontroli respektowania „Tarcz Antykryzysowych” nie oznacza, iż chełmscy pracodawcy nie mają ich na koncie. W 2019 r. w Chełmie i powiecie chełmskim przeprowadzono łącznie 340 kontroli. Niektóre nieprawidłowości stanowiły wykroczenia, a przeciwko osobom za nie odpowiedzialnym wszczęto postępowania.

Zastosowano 23 tzw. środki wychowawcze, nałożono 54 mandaty karne na łączną kwotę 54 tys. zł i skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu karnego. Z kolei w 2020 r. inspektorzy przeprowadzili 247 kontroli. Niektóre stwierdzone nieprawidłowości również stanowiły wykroczenia i w efekcie zastosowano 26 „środków wychowawczych”, nałożono 35 mandatów karnych na łączną kwotę ponad 39 tys. zł i skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu karnego.

Nieprawidłowości ujawnione w latach 2019 i 2020 w Chełmie i powiecie chełmskim dotyczyły: nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co powodowało zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Część z nich polegała na niewypłacaniu w ustalonym terminie wynagrodzeń za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, bezpodstawnego obniżania wysokości wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy albo też dokonywania bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Nieprawidłowości dotyczyły również zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, niedopełniania obowiązku opłacania składek na „Fundusz Pracy” lub nieopłacanie ich w przewidzianym przepisami terminie. (opr. mo)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here