Wesprzyj walkę z rakiem

Fundacja „Polska Liga Walki z Rakiem” zaprasza badaczy, specjalizujących się w problematyce zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej oraz organizacje pozarządowe zainteresowane ochroną zdrowia, a zwłaszcza onkologią i prawami pacjentów, do udziału w konkursie pn. ONKOGRANTY.
Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych analiz i projektów badawczych z dziedziny polityki zdrowotnej   i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem, twórczo nawiązujących do dokumentu   pt. „Strategia Walki z Rakiem w Polsce   2015-2024”.
Wnioskodawcami mogą być tylko osoby fizyczne – naukowcy lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie lub pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia – szczególnie w zakresie onkologii i praw pacjenta. Regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony Fundacji www.ligawalkizrakiem.pl

Strategiczne podejście

„Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024” powstała w 2014 roku jako efekt współpracy niemal 200 ekspertów, przedstawicieli towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych z administracją państwową. Jego głównym celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów w Polsce, które nadal znacząco odbiegają od średniej europejskiej. – Oparta na najlepszych światowych wzorcach Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 przewiduje podjęcie 90 działań koniecznych dla realizacji 30 celów operacyjnych postawionych w 5 obszarach: organizacji i zarządzania systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauki i badań nad rakiem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz jakości życia w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej. W lipcu br. Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 i wskazało priorytetowe obszary działania w zakresie wdrożenia tego programu – wyjaśnia Magda Zmysłowska, rzeczniczka prasowa Fundacji.

– W pierwszej edycji konkursu grantowego poszukujemy projektów w dwóch kategoriach: „Polityka walki z rakiem”, tj. oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia, mające na celu zwiększenie   dostępności i poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce oraz „Edukacja w walce z rakiem”, obejmująca programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie profilaktyką pierwotną poprzez pobudzanie świadomości społecznej w obszarze zachowań prozdrowotnych. Wkład własny nie jest wymagany. Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 15 października 2016 r. – dodaje rzecznik Zmysłowska.TAK