Wiedzą, na czym stoją

Radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 2022 r. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: modernizacja ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach oraz odnowa centrum Białopola wraz z budową targowiska oraz amfiteatru, na co gmina otrzymała dotację z zewnątrz. Planowana jest też modernizacja dróg gminnych i powiatowych.

Ostatnia w minionym roku sesja rady gminy Białopole odbyła się w środę, 29 grudnia, a głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. I tak dochody zaplanowano w kwocie 20.064.500 zł, w tym majątkowe – 8.838.559 zł. Składają się na nie m.in.: 2.385.986 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, dotacje na zadania własne inwestycyjne z programu rządowego „Polski Ład” – 8.788.559 zł (w tym 4.482.000 zł na odnowę centrum Białopola oraz 4.306.559 zł na modernizację ujęć wody), wpływy za pobór wody (222 tys. zł) i odbiór odpadów (270 tys. zł), subwencja – 5.093.164zł (w tym oświatowa – 2.096.752 zł), a także udziały w podatku dochodowym – 974.639,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.572.900 zł, w tym majątkowe – 10.373.720 zł. Deficyt 1.508.400,00 zł ma zostać pokryty wolnymi środkami z nadwyżki budżetowej (208.400 zł) oraz zaplanowanym kredytem (1.300.000 zł). Gmina liczy jednak, że dzięki nadwyżce budżetowej w 2021 r. uda się wykonać budżet bez zaciągania kredytu.

Utrzymanie urzędu gminy ma pochłonąć 2.355.200 zł, w tym płace i pochodne od płac pracowników administracji – 1.497.500 zł oraz pracowników gospodarczych i obsługi gospodarki wodnościekowej – 570.000 zł. Utrzymanie rady gminy – 89.000 zł. Utrzymanie gminnej oświaty – 3.665.140 zł, w tym 30.000 zł to koszty pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy. Pomoc społeczna – 3.248.400 zł, w tym 1.059.000 zł zasiłki wychowawcze w ramach „500+” za okres 5 miesięcy, od czerwca 2022r. Zasiłki wychowawcze będzie wypłacał ZUS, 140.000 zł – pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka, 130.000 zł – opłata za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców gminy, utrzymanie GOPS – 420.800 zł.

Transport i budowa dróg – 982.000 zł, w tym 500.000 zł na przebudowę dróg powiatowych. Dział „Bezpieczeństwo publiczne” – 206.000 zł, w tym 100.000 zł to dotacja na zakup pojazdu, 26.000 zł na remont świetlicy w Strzelcach, 50.800 zł – utrzymanie jednostek OSP oraz 27.200 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody – 558.500 zł, w tym m.in. 234.500 zł na utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej, 25.000 zł – opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Białopolu, 89.000 zł – oczyszczanie ścieków, 275.000 zł – odbiór odpadów. Utrzymanie kultury i kultury fizycznej – 5.460.000 zł, w tym 4.980.000 zł na odnowę centrum Białopola, 350.000 zł – GOK i biblioteki oraz utrzymanie zespołów ludowych i świetlic wiejskich, a także 130.000 zł na sport i utrzymanie stadionu. Spłata kredytów – 291.600 zł oraz obsługa długu publicznego – 75.000 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne na 2022 to: modernizacja ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach (4.533.220 zł), odnowa centrum Białopola, budowa targowiska oraz amfiteatru (4.980.000 zł), modernizacja dróg gminnych i powiatowych (709.500 zł), zakup samochodu dla OSP Białopole (100.000 zł), modernizacja świetlicy w Strzelcach (26.000 zł) oraz zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków (25.000 zł).

Ogółem wraz z planowaną przez powiat przebudową 10,6 km dróg powiatowych w 2022 r. na terenie gminy będą realizowane inwestycje za rekordową kwotę ponad 16 mln zł.

Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i jednogłośnie uchwalony na sesji. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here