Wojewoda może tylko upominać?

Chociaż wojewoda lubelski najpierw straszył władze powiatu chełmskiego zarządem komisarycznym za niepełny skład komisji rewizyjnej, to teraz przyznaje, że wiele w tej sprawie zrobić nie może.

Po skardze opozycyjnych radnych na brak pełnego składu Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Chełmskiego wojewoda lubelski zalecił jej niezwłoczne uzupełnienie o przedstawicieli klubów G9-BAS oraz Niezależnych Jawność Odwaga Demokracja. A przy okazji postraszył, że brak pełnego składu komisji może się skończyć nawet powołaniem zarządu komisarycznego w powiecie.

Od zaleceń wojewody odbyły się już dwie sesje Rady Powiatu, a komisja nadal pracuje w niepełnym składzie. Prośby przewodniczącego rady do szefów klubów o wskazanie swoich przedstawicieli nie przynoszą rezultatu. Opozycja prosi o czas na „zastanowienie się”. Ale wyraźnie widać, że nie chce uczestniczyć w pracach komisji, która zdominowana jest przez radnych przychylnych staroście. Przeciwnicy starosty zapewne nie mieliby nic przeciwko, gdyby w końcu zareagował wojewoda. Ale z tego, co nam odpowiedział, „siłą” nic nie zrobi.

– Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W myśl art. 16 ust. 2 ww. ustawy, w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, tj. przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu oraz radnych będących członkami zarządu.

O składzie osobowym komisji rewizyjnej decyduje zatem wyłącznie organ stanowiący – Rada Powiatu. Wojewoda nie posiada we wskazanym zakresie jakichkolwiek kompetencji. W szczególności, w zakresie kompetencji nadzorczych wojewody nie mieści się zastępowanie organu powiatu w wykonywaniu przyznanych temu organowi w delegacji ustawowej uprawnień prawotwórczych.

Wojewoda sprawujący funkcję organu nadzoru może podejmować działania wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Organ nadzoru będzie nadal monitorował realizację obowiązku dostosowania składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmie do wymogu wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W najbliższym czasie organ nadzoru ponownie wystąpi do Rady Powiatu w Chełmie o dostosowanie składu Komisji Rewizyjnej do obowiązujących przepisów prawa i przedłożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie – tłumaczy Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. (bf)