Wschody Powiatu Włodawskiego

22 kwietnia br. odbędzie się gala, podczas której wręczone będą po raz pierwszy w historii honorowe tytułu „Wschody Powiatu Włodawskiego”. Zostaną one przyznane osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. Statuetki już czekają na zwycięzców.

– Powiat włodawski od lat boryka się z niedocenianiem wielu ludzi czy firm, które naprawdę bardzo mocno promują naszą nadbużańską ziemię – mówi pomysłodawca, starosta Andrzej Romańczuk. – Inicjując tę akcję mamy przede wszystkim na uwadze właśnie tych wszystkich, którym powiat włodawski zawdzięcza bardzo wiele. I nie chodzi tutaj bynajmniej o wielkość obrotów firm czy nazwiska osób, które już w szerokim obiegu są. Mam tu często na myśli tych, którzy naprawdę robią bardzo wiele dobrej roboty z dala od kamer, stron gazet czy telewizji. Chcemy ich tym tytułem docenić.
Honorowy tytuł będzie przyznawany corocznie w pierwszym półroczu za rok ubiegły. Zawsze będą to trzy unikatowe statuetki opracowane i wykonane przez artystkę ziemi włodawskiej – Annę Różycką.
Wyciąg z Regulaminu: 1. Honorowy tytuł „W(schody) Powiatu Włodawskiego” przyznawany jest przez Samorząd Powiatu Włodawskiego osobom, instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Powiatu w kraju lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej. 2. Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” mają jednostki samorządów terytorialnych (również rady gmin i miasta), a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne i gospodarcze. 4. Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić swoje kandydatury do tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” w formie pisemnej na dwa dni przed posiedzeniem Kapituły. 5. W skład Kapituły wchodzą: 1) przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie, 2) starosta włodawski, 3) wicestarosta włodawski, 4) redaktor naczelny „Super Tygodnia”, 5) redaktor naczelny „Nowego Tygodnia”, 6) redaktor naczelny Kwartalnika „Wschód”, 7) dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, 8) prezes Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie. 7. Wyboru nominowanych do honorowego tytułu „W(schody) Powiatu Włodawskiego” dokonuje Kapituła, która przyzna, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, trzy równorzędne tytuły „W(schody) Powiatu Włodawskiego”: osobie, instytucji oraz firmie. (pk)