Wyremontują fragment Nałęczowskiej

Wyremontowany zostanie odcinek ulicy Nałęczowskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską do posesji numer 58. Rozstrzygnięty został przetarg w tej sprawie.

Na wykonanie remontu miasto zamierzało wydać maksymalnie 900 tysięcy złotych brutto. Najmniej, bo około 640 tysięcy złotych, zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa i właśnie ta firma zwyciężyła. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów.

Pozostałe dwie oferty były bowiem droższe. Około 820 tysięcy złotych zażyczył sobie pruszkowski Strabag. Najwięcej, bo prawie 900 tysięcy złotych, zaproponowało konsorcjum, w którego skład wchodzą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz spółka Altor z Mińska Mazowieckiego. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji.

Wyremontowany ma zostać będący obecnie w nienajlepszym stanie odcinek o długości około 600 metrów. Roboty mają objąć fragment Nałęczowskiej od skrzyżowania z Gnieźnieńską do posesji numer 58. Jest ona położona mniej więcej w połowie drogi od skrzyżowania Nałęczowskiej z Gnieźnieńską do skrzyżowania Nałęczowskiej z aleją Tadeusza Mazowieckiego. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 31 lipca tego roku.

Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. GR