Zarys dziejów ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie

ZSZ nr II obecnie
ZSZ nr II obecnie

14 października 2016 roku Zespół Szkół Zawodowych im. II Warszawskiej Brygady Saperów nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie będzie obchodził potrójny jubileusz: 70-lecia szkoły zawodowej, 40-lecia technikum i 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że wydarzenie będzie miało charakter historyczny.
Historia szkoły zawodowej sięga roku 1929, kiedy utworzono we Włodawie Dokształcającą Szkołę Zawodową. Była to placówka koedukacyjna i mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 i 2 (ul. Wyzwolenia – dzisiaj al. J. Piłsudskiego). Jej pracę przerwał wybuch II wojny światowej. W 1946 roku wznowiono funkcjonowanie szkoły w budynku przy ulicy Partyzantów (dzisiaj Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). W ciągu swego istnienia przechodziła wiele przekształceń oraz przeobrażeń programowych, organizacyjnych i kadrowych. Kształciła w zawodach: ślusarz mechanik, technik-mechanik, tokarz (w systemie trzyletnim), kelner, fryzjer, masarz, piekarz, murarz-tynkarz, sprzedawca (system dwuletni). Pierwszym dyrektorem szkoły był Włodzimierz Partyka, od 1950 do 1961 funkcję dyrektora pełnił Ignacy Oleszczuk. W roku szkolnym 1965/66 powstało przy ZSZ we Włodawie Technikum Mechaniczne ze specjalnością obróbka skrawaniem, w którym absolwenci klas ślusarskich kontynuowali naukę i zdobywali tytuł technika – mechanika.

Od tego momentu istniały dwie szkoły kształcące w systemie dziennym, a liczba uczniów systematycznie wzrastała. Istotne zmiany w profilach kształcenia nastąpiły dopiero w roku szkolnym 1968/69, gdy zlikwidowano klasy krawieckie, a na ich miejsce wprowadzono klasy budowlane o specjalności murarz-tynkarz. Przełomową datą w historii szkoły był czerwiec 1968 r., gdy pierwsi abiturienci TM po ZSZ przystąpili do egzaminu maturalnego. W tym czasie funkcję dyrektora szkoły do 1970 roku pełnił Tadeusz Gradowski. Również dyrektor Gradowski rozpoczął i zakończył budowę nowych obiektów szkolnych przy ulicy Modrzewskiego. Od 20 września 1970 roku szkoła przeniosła się z ulicy Partyzantów (gdzie funkcjonowała od 1946 roku) na ulicę Modrzewskiego. W roku szkolnym 1973/74 szkoła zmieniła nazwę na ZSZ nr 1 we Włodawie, która obowiązuje do dzisiaj (z niewielką zmianą). W roku szkolnym 1976/77 w szkole przy ulicy Modrzewskiego 24 po raz pierwszy powstała klasa 5-letniego technikum o specjalności obróbka skrawaniem. W szkole funkcjonowały 3 klasy technikum po szkole zawodowej kształcące w systemie trzyletnim, 22 klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Ponadto w systemie wieczorowym kształciło się 260 uczniów w 6 oddziałach. Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności ZSZ nr 1 było nadanie imienia 2. Warszawskiej Brygady Saperów. Uroczystość odbyła się 9.09.1979 r., zgromadziła wielu znamienitych gości. Dyrektorem szkoły był wówczas Józef Pawlin. Pomimo niepokojów politycznych i społecznych w latach 80. XX wieku szkoła funkcjonowała tak, by zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki rozwoju. Co roku otwierano klasy technikum (pięcioletniego i trzyletniego) oraz oddziały szkoły zawodowej. Uczniowie klas technikalnych odbywali miesięczne praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych w kraju i za granicą. Na lata 80. przypada także inicjatywa budowy pełnowymiarowej hali sportowej. Pomysłodawcą budowy hali był ówczesny nauczyciel wychowania fizycznego (późniejszy wicedyrektor szkoły) – Edmund Świtka. Inicjatywę podjął dyrektor szkoły – J. Pawlin. Aktu wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą halę uroczyście dokonał ówczesny minister oświaty i wychowania, Bolesław Faron w 1985 roku.

ZSZ nr 1 I II LO – wspólna historia

W roku 1989, wraz z transformacją ustroju politycznego kraju, zmieniły się warunki kształcenia – na sprzyjające bardziej edukacji ogólnokształcącej niż zawodowej. W związku z tym w 1989 roku narodził się pomysł utworzenia we Włodawie liceum ogólnokształcącego przy ZSZ nr 1. Koncepcja powołania nowej szkoły wyszła od dyrekcji i środowiska nauczycielskiego zespołu szkół. Warte podkreślenia jest zaangażowanie w dzieło tworzenia drugiego liceum J. Pawlina – ówczesnego dyrektora ZSZ oraz ks. prefekta Adama Patejuka. Po wielu dyskusjach i konsultacjach na przełomie 1990/91 roku zapadła decyzja o wszczęciu procedury tworzenia liceum. Niezwykle istotne było przekonanie pracowników Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie do decyzji o wyrażeniu zgody na utworzenie we Włodawie kolejnego liceum ogólnokształcącego. Argumenty, w postaci bardzo dobrej bazy szkolnej, doświadczonych pedagogów – mających sukcesy w pracy z młodzieżą szkoły średniej – oraz wprowadzenie konkurencyjności wśród uczniów włodawskich szkół licealnych, przekonały kuratora oświaty w Chełmie, Jerzego Masłowskiego, do wyrażenia zgody na powołanie nowej szkoły.
Początek roku szkolnego 1991/92 wiązał się z odejściem na zasłużoną emeryturę dotychczasowego dyrektora – J. Pawlina. Jego następcą został Marian Śpiewak. LO przy ZSZ nr 1 we Włodawie rozpoczęło działalność 1 września 1991 roku. Od tego momentu zaczęła się wspólna historia szkoły zawodowej, technikum i liceum. Lata 90. ub. wieku to dynamiczny rozwój zarówno liceum, jak i szkolnictwa zawodowego. Istotnym etapem w rozwoju liceum było wprowadzenie w roku 1994/95 trzech klas o profilach: humanistyczno-kulturoznawczym, matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym. Nauczanie w tych klasach opierało się na realizacji autorskich programów. Wprowadzenie nauczania sprofilowanego wynikało z zapotrzebowania i preferencji kandydatów do liceum. W latach 90. dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się także Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe (sprzedawca-magazynier) oraz Liceum Ekonomiczne.
Przełomowym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie wyczekiwanej od lat 80. hali sportowej. Uroczystość otwarcia odbyła się 16 stycznia 1992 roku, uświetniły ją występy zespołów muzycznych i tanecznych oraz turniej zapaśniczy, w którym wziął udział brązowy medalista Mistrzostw Europy, ówczesny uczeń Technikum Mechanicznego, Tadeusz Kowalski. Na lata 1993/96 przypadła rozbudowa bazy szkoły o obiekty przy ul. Sztabowej, pozyskane dzięki zaangażowaniu dyrektora M. Śpiewaka. Lata 90. to czasy przeobrażeń technikum mechanicznego. W 1993 roku wygasła specjalność technikum: obróbka skrawaniem, powstała specjalność: budowa maszyn. W następnym roku szkolnym wprowadzono kolejną nową specjalność: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych (zmieniona w 1999 roku na: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych). Wygasza się kształcenie w systemie zawodowym o specjalnościach: ślusarz, tokarz, mleczarz. Wraz ze zmianą kierunków kształcenia, i prężnym rozwojem liceum ogólnokształcącego, nastąpiła modernizacja bazy szkoły – istniejące ślusarnie przekształcono w szkolne sale konferencyjne.
Od roku szkolnego 1994/95 roku szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Przy każdym znajdował się internat i stołówka. W budynku przy ul. Modrzewskiego 24 młodzież kształciła się w: Technikum Mechanicznym, Technikum Ekonomicznym, Liceum Zawodowym, Liceum Ekonomicznym, Liceum Ogólnokształcącym. Budynek przy ul. Sztabowej 2 był siedzibą Technikum Budowlanego, Liceum Zawodowego (o specjalności gastronom, krawiec konfekcyjno-usługowy), Technikum Mechanicznego po ZSZ i klas szkoły zawodowej. Szkoła posiadała dobre warunki lokalowe. W każdym budynku istniały liczne klasopracownie, pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, sale gimnastyczne, siłownia, biblioteka i czytelnia. Przy szkole funkcjonowały warsztaty szkolne, w których młodzież odbywała zajęcia praktyczne w zawodach – ślusarz, elektryk, stolarz, murarz, malarz-tapeciarz.
Od roku szkolnego 1997/98 szkoła wzbogaciła się o kolejne nowe obiekty, były to budynki Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Budownictwa Rolnego. Zorganizowano w nich pracownię samochodową, w której wiedzę praktyczną zdobywają uczniowie technikum samochodowego do dzisiaj.


12 października 1996 roku II LO nadano imię wielkiego polskiego humanisty Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wraz z nadaniem imienia szkoła otrzymała również pięknie wykonany nowy sztandar o bogatej symbolice. Zapoczątkowana w 1999 roku reforma systemu oświaty wprowadziła znaczące zmiany w kształceniu. Utworzono trzyletnie licea ogólnokształcące, trzyletnie licea profilowane, czteroletnie technika zawodowe i dwuletnie zasadnicze szkoły zawodowe. W 2005 roku uczniowie liceum przystąpili do nowej formuły egzaminu maturalnego, a w 2006 roku do nowej formuły egzaminu zawodowego. Zaczął wówczas funkcjonować w szkole ośrodek egzaminacyjny. W 2006 roku ostatni absolwenci technikum po ZSZ przystąpili do egzaminu maturalnego. Jednocześnie szkoła otworzyła nowy kierunek kształcenia: technikum informatyczne. Początek XXI wieku to czas również intensywnego rozwoju LO. W kolejnych latach istnienia liceum tworzono klasy o wielu profilach: humanistyczno-kulturoznawczym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym, europejskim, informatycznym, służby granicznej, lingwistycznym, sportowym.
W 2007 r. funkcję dyrektora szkoły objął Eugeniusz Omelczuk, któremu w 2016 roku Zarząd Powiatu powierzył sprawowanie tej funkcji na kolejne lata.
13 października 2009 r. odbyły się w szkole uroczystości z okazji 30-lecia nadania ZSZ nr 1 im. 2. WBS. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów klas pierwszych ZSZ nr 1 i II LO ślubowania, które miało miejsce pod pomnikiem Sapera przy al. Jana Pawła II. Uroczystości zakończył apel poległych oraz salwa honorowa.
Reforma oświaty (przede wszystkim trzyletnie liceum i czteroletnie technikum) oraz niż demograficzny przyczyniły się do opuszczenia przez szkołę obiektów przy ul. Sztabowej 2 w roku szkolnym 2012/2013. Kolejne zmiany dotyczą oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Wprowadzono nowe kierunki kształcenia w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych. Pojawienie się nowych zawodów wpływa na dynamiczny rozwój ośrodka egzaminacyjnego. Od 2013 r. uczniowie technikum i szkoły zawodowej mają możliwość zdawania egzaminów we wszystkich kwalifikacjach zawodowych w ośrodku egzaminacyjnym przy szkole. Atutem ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie jest znakomita, stale modernizowana baza lokalowa. Odpowiednio wyposażone pracownie: informatyczne, biologiczne, językowe, fizyczna i chemiczna, budowlana, gastronomiczna i samochodowa wpływają na podnoszenie jakości nauczania. Niezwykle pomocna w kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów jest bardzo dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna, która liczy 23 tys. woluminów oraz ponad 900 płyt. Dzięki środkom unijnym, które szkoła pozyskała wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, zmodernizowano w latach 2010 – 2011 wszystkie budynki szkolne i ich otoczenie, doposażono klasopracownie w tablice multimedialne. Uczniowie spoza Włodawy mogą mieszkać w wyremontowanym internacie szkolnym (do dyspozycji wychowanków internatu są trzy i czteroosobowe pokoje).
Obecnie społeczność szkolną tworzą 3 klasy zawodowe (91 uczniów), 12 klas technikum (233 uczniów) i 9 klas liceum (235 uczniów).
Mimo różnych przeobrażeń politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w Polsce, ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, na trwałe wrósł w życie miasta i powiatu włodawskiego, stał się integralną częścią jego przeszłości i teraźniejszości.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie zapraszają byłych nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów oraz przyjaciół na uroczystości Jubileuszowe.