Zjadliwy wirus powraca

W związku z ogniskiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie włodawskim sześć miejscowości w gminie Sawin zaliczono do tzw. obszaru zagrożonego. Tamtejszych hodowców drobiu obowiązuje szereg nakazów i zakazów. Nieprzestrzeganie restrykcji grozi postępowaniem karnym.

Od miesięcy ostrzegano przed wysoce zjadliwą grypą ptaków. Jesienią stwierdzono nowe ogniska tego wirusa w regionie szlaku migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy. Obawiano się, że ta sytuacja może sprzyjać ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Polsce. Inspekcje weterynaryjne przypominały o obowiązujących zasadach bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niedawno ognisko ptasiej grypy stwierdzono w powiecie puławskim. W związku z tym 21 kwietnia br. wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa lubelskiego. Czasowo zakazano organizowania targów, wystaw, pokazów z udziałem ptaków.

Na tej podstawie inspektorzy weterynarii wizytowali ostatnio targowiska na terenie powiatu chełmskiego i sprawdzali, czy nie dochodzi tam do handlu drobiem. Pod koniec ubiegłego tygodnia ognisko ptasiej grypy stwierdzono na terenie powiatu włodawskiego. W związku z tym, 30 kwietnia br., wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów włodawskiego i chełmskiego. Na tej podstawie miejscowości: Podpakule, Petryłów, Wólka Petryłowska, Łowcza, Łowcza Kolonia i Tomaszówka w gminie Sawin zaliczono do tzw. obszaru zagrożonego. Hodowców drobiu obowiązują tam nakazy i zakazy. To ważne, bo w miejscowościach tych znajdują się fermy drobiu.

– Zagrożenie ptasią grypą jest realne, dlatego hodowców drobiu przyzagrodowego prosimy o przestrzeganie restrykcji – mówi Agnieszka Lis, powiatowy lekarz weterynarii w Chełmie. – W związku z położeniem gospodarstwa na obszarze zagrożonym każdy posiadacz drobiu i ptactwa, także gołębi, zobowiązany jest do zgłoszenia miejsca ich przetrzymywania do powiatowego lekarza weterynarii oraz o obowiązku niezwłocznego informowania o wszystkich przypadkach padnięcia lub wystąpienia objawów chorobowych u drobiu utrzymywanego w gospodarstwie pod telefonem alarmowym 693 613 992, 82 565 50 58 lub na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl.mo

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

handlu drobiem i innymi ptakami na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu; korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu; przemieszczania bydła, świń, koni, owiec i kóz bez pisemnej zgody powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

utrzymywać drób w zamkniętych pomieszczeniach lub w sposób wykluczający kontakt z dzikimi ptakami (szczelna, zadaszona woliera); poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa; zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków; stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie; wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób; powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku podejrzenia choroby drobiu – zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności. Inspektorzy weterynarii informują, że nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować może wszczęciem postępowania karnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here