100-lecie włodawskiego PCK

(5 grudnia) W sali konferencyjnej włodawskiego ratusza obchodzono 100-lecie istnienia PCK połączone z 65-leciem honorowego krwiodawstwa we Włodawie. Był to to także Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Podczas uroczystości otwarto także okolicznościową wystawę poświęconą PCK oraz krwiodawcom. Od lat prezesem włodawskiego PCK jest Tomasz Orzeszko, honorowy dawca krwi, człowiek, na którym w znacznej mierze opiera się chwalebna działalność PCK we Włodawie.

Na terenie Włodawy pierwszy oddział PCK powstał 23 lutego 1923 roku. Miał siedzibę przy ulicy Czerwonego Krzyża. W tym czasie na ziemi włodawskiej działało 35 różnych organizacji, związków i stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną. Najaktywniejszy był PCK, który posiadał osobowość prawną, Działał na zasadzie dobrowolności, niosąc pomoc humanitarną zgodnie z konwencjami genewskimi.

W okresie międzywojennym PCK posiadał w Polsce tysiące członków, w 1939 r. liczba ta wzrosła o 50 000, gdzie młodzież stanowiła 50%.

Od początku II wojny światowej PCK oddawał do dyspozycji wojska szpitale, punkty sanitarne, sprzęt, personel lekarski. Uruchomił około 180 szpitali, wiele punktów sanitarnych, domów noclegowych. Szczególną aktywność przejawiał w niesieniu pomocy rannym żołnierzom, cywilom, uciekinierom.

Od 1939 roku działało Biuro Informacji, którego działalność była skoordynowana z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w zakresie gromadzenia materiałów o ludziach i stratach wojennych. Podczas okupacji hitlerowskiej PCK działał jako jedyna organizacja, chociaż była szykanowana i utrudniana jego działalność. PCK borykał się też z trudnościami nawiązywania kontaktów z Polakami, którzy byli aresztowani i wywożeni na teren ZSRR, gdyż rząd tego kraju nie był sygnatariuszem Konwencji Genewskiej. PCK badał zbrodnię katyńską, potwierdzając w dokumentach masowy mord oficerów polskich. Wbrew ograniczeniom okupanta PCK odegrał również ważną rolę w powstaniu warszawskim.

Po zakończeniu wojny na terenie Polski powstała sieć placówek PCK. Na ziemi włodawskiej, jak i w całym kraju PCK otoczył opieką najbardziej potrzebujących: ludność przesiedloną zza Buga, inwalidów wojennych, osoby powracające z obozów i przymusowych robót. Poszukiwano też zaginionych.

We wrześniu 1944 r. został otwarty we Włodawie Dom Noclegowy (przy ulicy Niecałej) i bursa dla dziewcząt z liceum. Otworzono też kuchnię, która wydawała 1500 obiadów dziennie. W lipcu 1945 r. zorganizowano kolonie letnie dla dzieci w Kaplonosach, Dańcach i Krasówce. Od 1948 roku zmienia się sytuacja i życie w powojennym kraju. Państwo zaczęło przejmować od PCK zakłady lecznicze i opiekuńcze. W 1951 roku odbył się Krajowy Zjazd PCK, który uchwalił nowy statut. Przyjął też program dostosowany do warunków pokoju, ówczesnych potrzeb i możliwości działania.

Rok 1958, to oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce. Kluczową rolę odegrały tu Kluby Honorowych Dawców Krwi, które zaczęły powstawać już w latach 60. Na ziemi włodawskiej pierwszy taki klub powstał przy Jednostce Wojskowej 48 83. W kolejnych latach pojawiły się następne, a największy przy Zakładach Garbarskich w Orchówku, przy Zakładzie Karnym we Włodawie i Hucie Szkła w Woli Uhruskiej. Połowa lat 80. to czas rozkwitu tych klubów.

Wyjątkowym wydarzeniem w społeczeństwie polskim był okres stanu wojennego. Przedstawiciele PCK udzielali wówczas pomocy internowanym 1 ich rodzinom. Z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zaczęły napływać transporty darów, które docierały do ludności, szpitali, domów dziecka, szkół, internatów.

Ważnym wydarzeniem był również VIII Krajowy Zjazd PCK, który odbył się w listopadzie 1984 r. Uchwalono wówczas drugi, po II wojnie światowej statut PCK.

Lata dziewięćdziesiąte to czas zmian ekonomicznych, społecznych i ustrojowych. Pojawiły się wówczas nowe problemy i uwarunkowania dotyczące PCK. Zamienił się system finansowania działalności opiekuńczej kraju, co spowodowało duże trudności w funkcjonowaniu całego stowarzyszenia. Na ziemi włodawskiej w roku 1994 powołano do życia Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK we Włodawie.

Krwiodawcy zrzeszeni w tym klubie, w latach tylko w latach 1997 – 2009 oddali około 3500 litrów krwi.

PCK prowadzi też znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia. Szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. Na terenie kraju, w stowarzyszeniu działają też grupy ratownictwa specjalnego, spieszące z pomocą podczas klęsk żywiołowych i katastrof.

PCK uczestniczy także w akcjach humanitarnych. Wysyła transporty z darami dla ludzi w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi bądź klęskami żywiołowymi. W 1997 roku z rejonu włodawskiego wysłano transporty darów dla powodzian z południowo-zachodniej Polski.

Włodawski Rejonowy Oddział PCK realizuje idee czerwonokrzyskie poprzez działalność „Klubów Wiewiórka”, klubu HDK, szkolnych kół PCK i społecznych instruktorów pierwszej pomocy.

Młodzież z ZSZ i II LO we Włodawie oraz ZS CKR w Kolorówc-Osadzie od wielu lat, bierze czynny udział w ogólnopolskim turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Historię PCK tworzą ludzie, którzy służą bliźnim, niosąc pomoc tam, gdzie jest potrzebna. (pk)

News will be here