Biznes start!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” we współpracy z Grupą Medialną ITM realizuje projekt „Biznes start!”. To szansa na dotacje dla tych, którzy planują działalność gospodarczą. Rekrutacja uczestników trwa do 25 marca.

Celem projektu pod nazwą „Biznes start!” jest zwiększenie liczby nowych miejsc prac. Zakłada on udzielenie wsparcia 66 mieszkańcom województwa lubelskiego, planującym założenie firmy. Uczestnicy projektu mogą liczyć na bezzwrotne, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł netto) oraz pomostowe wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy (1500 zł netto miesięcznie).

Ponadto 54 uczestników projektu skorzysta też ze wsparcia szkoleniowego, umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne, projekt zakłada utworzenie co najmniej 20 proc. dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy założą własną działalność gospodarczą.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego. Grupę docelową stanowi 66 osób (w tym minimum 36 kobiet) w wieku co najmniej 30 lat, planujących działalność gospodarczą. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby bezrobotne (w tym zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz bierne zawodowo, a zwłaszcza znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, a także osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

O wsparcie mogą ubiegać się także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 proc. ogółu bezrobotnych objętych wsparciem), a także imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Wsparcie kierowane jest też do osób pracujących, ale znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej oraz zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Po etapie wyłonienia uczestników projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące za spełnienie określonych kryteriów (np. w przypadku osób, które w wyniku pandemii Covid-19 utraciły pracę po 14 marca 2020 r.).

Oprócz wsparcia finansowego uczestnicy projektu skorzystają z usług szkoleniowych (40 godzin), a także szkoleń indywidualnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp.z o.o. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa od 8 do 25 marca br. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej”: www.ziemiachelmska.pl oraz Partnera projektu – Grupy Medialnej ITM Sp.z o.o.: www.nowytydzien.pl. Zainteresowani uzyskają też informacje o projekcie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.00 w biurze rekrutacji tj. siedzibie Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” przy Placu Niepodległości 1 w Chełmie (e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl, tel./fax. 82 562-75-71, tel. 531-219-707), a także w redakcji Tygodnika Lokalnego „Nowy Tydzień” przy ul. Lwowskiej 14 w Chełmie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 (tel./fax 82 565 44 44). (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here