Budżet wykonany, wójt zadowolony

(25 maja) Podczas XXVII sesji Rady Gminy Chełm VII kadencji podjęto m.in. uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Chełm Wiesławowi Kociubie z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Realizacja ubiegłorocznego budżetu gminy przebiegała prawidłowo, po stronie dochodów (bieżących i majątkowych) to kwota 49.075.216,84 zł, na co składały się m.in. dochody własne, dotacje i środki na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami, na mocy porozumień, ze sprzedaży majątku. Wydatki (bieżące i majątkowe) to kwota 44.801.632,802 zł, na co składały się wydatki m.in. na zadania własne, z zakresu administracji rządowej, na programy finansowane z UE.
– Bardzo istotnym i znaczącym faktem jest to – mówi wójt Wiesław Kociuba – że zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyliśmy o 22,59 %. Realizując szereg zadań inwestycyjnych i bieżących zrealizowaliśmy przyjęty rygorystyczny plan spłaty zobowiązań kredytowych. To wspólny sukces i wzorowa współpraca rady gminy i urzędu.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy, radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi. W sesji uczestniczyło 12 radnych oraz skarbnik, sekretarz, dyrektorzy i kierownicy wydziałów w Urzędzie Gminy Chełm. (-)