Bunt w II LO

Rada pedagogiczna II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie wyraziła wotum nieufności wobec dyrektor Marty Klasury. Wniosek o odwołanie jej ze stanowiska teraz ma trafić do prezydent Agaty Fisz. Żeby pozbawić dyrektora placówki oświatowej pełnionej funkcji, trzeba mu udowodnić ciężkie naruszenie obowiązków.

Jak ustaliliśmy, podczas ostatniego posiedzenia rady pedagogicznej w II LO jeden z nauczycieli zgłosił wniosek o wotum nieufności w stosunku do dyrektor Marty Klasury. Doszło do tajnego głosowania, w którym większość obecnych na zebraniu pracowników pedagogicznych szkoły wystąpiła przeciwko swojej szefowej.
Marta Klasura przyznała, że taki wniosek został zgłoszony. Nie chciała jednak komentować sprawy. – Obowiązuje mnie tajemnica. Posiedzenia rad pedagogicznych są tajne – mówi.
Rok temu Marta Klasura jednym głosem wygrała konkurs na dyrektora. Jednak zdaniem większości nauczycieli nowo wybrana dyrektor nie potrafiła zjednoczyć grona pedagogicznego, lecz otoczyła się kilkuosobową grupą zaufanych pedagogów, co źle wpływa na atmosferę w szkole. Nauczyciele są skłóceni. Sytuację w szkole pogarsza spadający poziom nauczania, czego efektem jest słabszy nabór do pierwszych klas. Zamiast planowanych sześciu oddziałów, utworzono tylko pięć.
Wniosek o wotum nieufności ma trafić do prezydent Agaty Fisz. Zgodnie z prawem organ prowadzący ma 14 dni na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odwołanie dyrektora ze stanowiska. Jeśli uzna, że takie istnieją, pozytywną opinię musi wydać kurator oświaty.
Agata Fisz również nie chce komentować sprawy. – Mam informację, że jest wotum nieufności rady pedagogicznej II LO wobec dyrektor Klasury – mówi. – Czekam na oficjalne pismo.
Rada pedagogiczna II LO pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Anety Holuk na stanowisko wicedyrektora. (ptr)