Chełmska stopa goni wojewódzką

Miasto Chełm zakończyło rok 2022 z jednocyfrowym poziomem bezrobocia. Co najważniejsze – różnica pomiędzy chełmską a wojewódzką stopą bezrobocia nie jest już tak wyraźna, jak kiedyś. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie dostał 13 mln zł na aktywizację zawodową i skorzysta z tego ponad tysiąc osób bezrobotnych.

8,9 proc. wyniosła stopa bezrobocia w Chełmie na koniec listopada ub.r. To najbardziej aktualne dane, które urząd statystyczny publikuje niejako z miesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że miasto zakończyło ubiegły rok z jednocyfrowym bezrobociem, choć wiadomo, że w ostatnim kwartale 2022 roku nieznacznie wzrosło (na koniec sierpnia ub.r. wynosiło 8,5 proc.). To ciągle więcej niż poziom bezrobocia w województwie lubelskim (7,9 proc. na koniec listopada ub.r.), ale różnica ta nie jest już tak wyraźna, jak dawniej.

Trzeba pamiętać, że na koniec grudnia 2020 r., czyli w pół roku po wybuchu epidemii, bezrobocie w Chełmie poszybowało do blisko 12 proc., a potem sukcesywnie spadało. Bez względu na to Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie otrzymał do dyspozycji ponad 13 mln zł z Funduszu Pracy na finansowanie w 2023 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Programami tymi objętych zostanie ponad tysiąc osób bezrobotnych. Otrzymane pieniądze będą przeznaczone m.in. na organizację szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, na bony na zasiedlenie, jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, a także na tzw. zatrudnienie wspierane, prace społecznie użyteczne i na zwrot składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych.

Ponadto realizowane będą programy regionalne: „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” (opiewa na 254 700 zł i zakłada organizację robót publicznych dla 20 osób), a także „Aktywizacja zawodowa osób do 30. roku życia” (opiewa na 160 000 zł i zakłada wypłatę 5 bezrobotnym dotacji po 32 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej). Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), realizowanych w ramach Regionalnego Programu 2021-2027 przeznaczono 6 269 549,49 zł. (mo)

News will be here