Chrystus Frasobliwy – co z nim?

Murowana kapliczka na placu przed gmachem Centrum Kultury w Lublinie, wewnątrz której znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego, jest przedmiotem projektu podjętego przez Wydział Funduszy Europejskich UM w Lublinie. Póki co to tylko „siły na zamiary”.

Usytuowana, według dzisiejszej topografii, na styku ulic Kołłątaja i Zesłańców Sybiru kapliczka została wybudowana w 1767 roku. Wchodziła w skład zespołu klasztornego Zgromadzenia Sióstr Wizytek i jako jedyny obiekt w założeniu całej posesji zachowała się bez większych zmian. – Od zawsze stanowi wizytówkę tego zabytkowego kompleksu budownictwa sakralnego jakie dziś użytkuje Centrum Kultury – słyszymy od animatorów z tej instytucji.

Podczas remontu całego kompleksu ten jego element nie był objęty gruntowną i planowo przeprowadzoną renowacją. Dotychczasowe zabiegi miały charakter doraźny, stąd w czerwcu 2020 roku dla tego obiektu została wykonana ekspertyza techniczna części podziemnej i cokołu kapliczki wraz z otoczeniem. Stwierdzono m.in. zawilgotnienie muru w części przyziemia budowli oraz dużą wilgotność muru poniżej poziomu terenu. Powstał wówczas zamysł naprawy. Prócz wykonania odpowiednich izolacji murów ekspertyza zaleciła także nadanie właściwych nachyleń terenu oddalających wody opadowe od kapliczki. Albo też, jako rozwiązanie alternatywne, wykonanie drenażu wokół murów z odprowadzeniem wody do istniejącego systemu odwadniania.

Z uwagi na fakt, że kapliczka jest wpisana do rejestru zabytków dokumentacja przeszła fazę uzgodnień z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W 2021 roku dla obiektu została przygotowana dokumentacja: Projekt budowlano-wykonawczy, analiza stanu zachowania oraz program prac konserwatorskich i restauratorskich. Konserwator zabytków wydał decyzję zezwalającą na przeprowadzenie tych prac. Zdjęcia dołączone do projektu ukazują szkody w postumencie kapliczki sięgające do jej fundamentu, dokonane przez wodę.

Skutkiem tego Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę i je uzyskał.

Urzędowego korowodu początek?

Kosztorys inwestorski o wartości blisko 400 tys. zł obejmuje wykonanie prac remontowych, robót z branży sanitarnej oraz konserwatorskich i restauratorskich. Tyle, że miasto nie ma na te prace pieniędzy w budżecie. Skąd wziąć fundusze na tak zbożny cel?

– Aktualnie są analizowane możliwości pozyskania dofinansowania z innych źródeł, m.in. z programów krajowych w zakresie ochrony zabytków, wsparcia kultury i dziedzictwa narodowego. Wspólnie z Wydziałem Funduszy Europejskich UM złożyliśmy wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu kapliczki – odpowiada na nasze pytanie Monika Głazik z Biura Prasowego magistratu.

Jasnej sytuacji w Chrystusa Frasobliwego jednak nie ma. Potwierdza się tylko zdanie, jakie usłyszeliśmy w tymże wydziale UM jeszcze jesienią ub. roku: – Jeśli dostaniemy pieniądze unijne, wówczas roboty budowlane i prace konserwatorskie są planowane na 2023 rok – twierdził pracownik pragnąc zachować anonimowość. Od jesieni nic się nie zmieniło. Urzędnicy czekają na wyniki naboru wniosków w sprawie renowacji do MKiDN.

Chodzi w nich o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tej kapliczce – obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona zabytków 2023” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek został złożony pod koniec listopada 2022 r.

Marek Rybołowicz