Dadzą więcej na oświatę

W przyszłym roku Chełm ma dostać więcej pieniędzy z budżetu państwa. W porównaniu do przekazanych w bieżącym roku kwot wzrost jest planowany o ponad 9 mln zł, głównie ze względu na zwiększoną subwencję oświatową. Niepokój budzi jednak prognoza dotycząca udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu do budżetu Chełma ma wpłynąć blisko 550 tys. zł mniej, niż w 2019 r.

Jak co roku z końcem października ministerstwo finansów przedstawiło samorządom planowane kwoty subwencji oraz udział w podatku PIT na 2020 rok. Na tej podstawie gminy mogą szykować planować budżet na kolejny rok. Projekt budżetu musi być gotowy najpóźniej do 15 listopada i zgodnie z przepisami, prezydent, burmistrz, wójt, starosta musi złożyć go zarówno do przewodniczącego rady, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Prognozy finansowe na 2020 rok są dla Chełma korzystne. Miasto ma dostać ponad 9 mln zł więcej subwencji oświatowej. W bieżącym roku na ten cel budżet państwa przekazał do Chełma 106 982 334 zł, w przyszłym planuje 116 070 608 zł. Biorąc jednak pod uwagę podwyżki dla nauczycieli, wzrost płacy minimalnej, którą dostaje zdecydowana większość osób zatrudnionych w obsłudze i administracji w szkołach, przedszkolach, wyższa subwencja może nie pokryć tych wszystkich wydatków.

Mniejsza niż w 2019 r. jest planowana część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa. W br. wyniosła ona 18 602 630 zł, a w 2020 r. ma być na poziomie 18 268 089 zł. Ministerstwo z kolei zamierza przekazać wyższą o ponad 330 tys. zł część równoważącą. Według prognoz resortu finansów łącznie wszystkie subwencje dla Chełma w 2020 r. mają wynieść 139 298 974 zł, tj. o 9 068 071 zł więcej, niż przekazana kwota w br.

Niepokojący natomiast jest planowany mniejszy niż w bieżącym roku udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2019 r. ministerstwo przyznało dla Chełma, zarówno w części powiatowej, jak i gminnej z tego tytułu kwotę 68 586 476 zł. W 2020 roku udział miasta zmniejszy się o blisko 550 000 zł.

Przekazane przez ministerstwo finansów prognozy na pewno ulegną zmianom. Tak jest co roku. Na przełomie lutego i marca kwoty są aktualizowane, a ostateczne wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym resort zatwierdza na początku czwartego kwartału. (s)