Dalej chcą za drzewa

Wciąż trwa walka o umorzenie opłat za dokonaną przed laty wycinkę drzew w Kumowej Dolinie. Lasy Państwowe nie zgodziły się na umorzenie ponad miliona złotych należności. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję Lasów Państwowych. Sprawa ponownie trafiła do rozpatrzenia do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Kilka lat temu miasto, mając zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, wycięło niecały hektar lasu w Kumowej Dolinie. Miało to umożliwić rozbudowę stoku narciarskiego. Za wycinkę Lasy Państwowe naliczyły bardzo wysokie opłaty. Należności główne to 557 tys. zł. Do tego 35 tys. zł jednorazowej opłaty za przedwczesny wyrąb drzew oraz opłaty roczne w wysokości 10 proc. od należności głównej, które musi płacić przez 10 lat. W sumie ok. 1,2 mln zł.

Chełmscy urzędnicy wystąpili o umorzenie opłat. Przepisy dopuszczają taką możliwość, gdy wycinka dokonywana jest na powierzchni poniżej 1 ha, przeznaczanej na realizację celu interesu publicznego.

Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Lublinie należności nie umorzył, bo inaczej niż chełmscy urzędnicy interpretował słowo „kultura”, występujące w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Według pracowników ratusza pojęcie kultura mieści w sobie także kulturę fizyczną, na którą przeznaczono odlesioną działkę.

Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych był innego zdania, powołując się m.in. na ustawę o podatku dochodowym, która odróżnia kulturę od kultury fizycznej. Chełmscy urzędnicy postanowili wykorzystać całą dostępną ścieżkę odwoławczą. Sprawa trafiła m.in. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– Postępowanie prowadzone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w przedmiocie umorzenia należności zostało zakończone – informuje Biuro Marketingu UM Chełm. – Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 stycznia 2019 roku uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie odmawiającą umorzenia należności, opłat rocznych i jednorazowego odszkodowania.

Przedmiotowa sprawa zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie jest ponownie rozpatrywana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie . Obecnie miasto Chełm oczekuje na wydanie przez Dyrektora RDLP w Lublinie decyzji w tej sprawie. (mo)