Degradacja pięciu osiedli

Osiedla Śródmieście, Dyrekcja Górna, Dyrekcja Dolna, Cementownia i XXX-lecie to najbardziej zdegradowane obszary w Chełmie. Tak wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, przyjętego na czwartkowej sesji rady miasta. Podczas obrad radni nie uwzględnili uwag mieszkańców dotyczących drogowych zmian przy ul. Polnej.

Radnym spodobał się opracowany na zlecenie ratusza Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023. Liczący 112 stron dokument ma być przydatny w pozyskiwaniu dotacji na projekty służące poprawie wizerunku terenów, które najbardziej tego wymagają. Do obszarów zdegradowanych zaliczono osiedla: Śródmieście, Dyrekcja Górna, Dyrekcja Dolna, Cementownia i XXX-lecie. Według autorów programu to one charakteryzują się największym bezrobociem, ubóstwem, przestępczością, niskim poziomem aktywności społecznej i uczestnictwa w kulturze. Mieszkańcy tych osiedli powinni upatrywać w tym szanse na realizację dodatkowych przedsięwzięć. Program zakłada dwanaście tzw. projektów rewitalizacyjnych. Radny Eugeniusz Wilkowski ubolewał, że nie przewidziano w nim remontu parku między osiedlami XXX-lecia i Kościuszki. Ostatecznie radni pozytywnie ocenili program i przyjęli go jednomyślnie.
Rozmawiano także o konieczności nowych rozwiązań planistycznych dla 7,5-hektarowego obszaru Hrubieszowska – Słoneczna. Według urzędników należy tam ograniczyć wysokość zabudowy i poprawić układ komunikacyjny. Radni jednogłośnie zgodzili się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru.
Formalnością było też głosowanie w sprawie projektu zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju. Korekty były konieczne m.in. ze względu na zmianę od września br. siedziby Szkoły Podstawowej nr 11.

Odrzucili uwagi z ulicy Polnej

Jednym z najważniejszych punktów sesji było przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Polnej, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Ogrodową a Uherką. Miejscowi mają tam problem z dojazdem. Część z nich zgodziło się przeznaczyć fragmenty swoich działek na poszerzenie ulicy. Właściciele pięciu nieruchomości nie wyrazili zgody na przeprowadzenie drogi z proponowanym przez urzędników przebiegiem. Rozwiązania konsultowano ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami i na tej podstawie opracowano projekt planu. Zgłoszono do niego osiem uwag. Ich autorzy argumentowali, że proponowane przez ratusz rozwiązania drogowe w sposób rażący przyczynią się do spadku wartości ich nieruchomości i uniemożliwią im pełne ich wykorzystanie. Uwagi te nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Chełm. Podczas sesji radni głosowali osobno nad każdą z tych uwag. We wszystkich ośmiu przypadkach wynik głosowania był taki sam – 14 głosów „za” i 4 wstrzymujące się – na niekorzyść zgłaszających uwagi. Radni nie uwzględniając ich, podtrzymywali jednocześnie rozstrzygnięcia proponowane przez ratusz. Ostateczna uchwała w sprawie planu zagospodarowania przy ul. Polnej została podjęta 17 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym. (mo)