Dopłaty do siewu

Rolnicy mogą występować z wnioskami o dopłaty z tytułu użytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego i użytego w okresie od 15 lipca 2015 roku do 15 czerwca 2016 roku. Dopłatami objęto zboża (pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto – populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe, jęczmień, pszenżyto, owies), rośliny strączkowe (łubin żółty, wąskolistny lub biały, groch siewny, bobik, soja, wyka siewna, ziemniaki oraz mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat,
z wyłączeniem ziemniaka.
W tym roku zmieniają się zasady udzielania dopłat. Po zakończeniu terminu składania wniosków, a najpóźniej do 30 września, Rada Ministrów ustali stawki dopłat. A pieniądze zostaną wypłacone rolnikom w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej dopłaty (najpóźniej do końca bieżącego roku).
O dopłaty mogą ubiegać się także rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z przymrozkami. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za materiał siewny jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego i wystąpienia szkód w uprawach. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w punkcie informacyjnym pod numerem telefonu 22 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel. 81 536-37-00, a także na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce Materiał siewny. (bf)

News will be here