Dzielnicowe listy życzeń

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych, jakie lubelskie dzielnice zgłosiły do projektu budżetu Lublina na 2018 rok.


Szerokie:

budowa publicznej szkoły podstawowej – ul. Lędzian, dokończenie budowy ul. Strumykowej: odcinek pomiędzy ul. Nałęczowską i Lędzian (ok. 170 m), kontynuacja budowy ul. Bużan, kontynuacja budowy ul. Milczan, budowa ul. Siewierzan – gotowa dokumentacja, budowa ul. Biskupińskiej: odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta – gotowa dokumentacja, budowa ul. Biskupińskiej: odcinek pomiędzy ulicami Gnieźnieńska – Łużyczan, budowa ul. Leszka, budowa ul. Słupian, budowa ul. Ziemowita, przystąpienie do budowy ul. Głównej, przystąpienie do przebudowy ul. Nałęczowskiej, przebudowa skrzyżowania Nałęczowska – Gnieźnieńska, budowa dwóch docelowych zatok autobusowych na ul. Nałęczowskiej, przebudowa skrzyżowania Wojciechowska – Gnieźnieńska, dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Łużyczan, remont ul. Gnieźnieńskiej na odcinku Nałęczowska-Słupian, przygotowanie dokumentacji i wykonanie zagospodarowania doliny rzeki Czechówki, przygotowanie dokumentacji i wykonanie zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Słowian – Biskupińska oraz ulic Łużyczan – Biskupińska, zabezpieczenie środków finansowych dla całorocznego utrzymania dróg gruntowych, zabezpieczenie środków dla zimowego utrzymania przejezdności ulic, zabezpieczenie środków finansowych dla utrzymania zieleni i tworzenia nowych terenów zielonych, zabezpieczenie środków finansowych dla przyśpieszenia prac nad planem zagospodarowania, budowa placu zabaw przy ul. Łużyczan.

Węglin Południowy:

wykonanie ulicy Rzeszowskiej, wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Kujawskiej (projekt inwestycyjny zostanie wykonany w 2017 roku przez Wydział Inwestycji i Remontów), wykonanie remontu ulicy Wielkopolskiej (samej jezdni) od skrzyżowania ulic Roztocze – Wielkopolska do skrzyżowania ulic Wielkopolska – Śląska, wykonanie remontu ulicy Sandomierskiej, wykonanie remontu ulicy Wrocławskiej, wykonanie remontu ulicy Małopolskiej, wykonanie remontu ulicy Węglinek, wykonanie remontu ulicy Bełżyckiej, wykonanie remontu ulicy Łanowej, wykonanie remontu ulicy Folwarcznej, wykonanie remontu chodnika ulicy Wielkopolskiej od skrzyżowania ulic Roztocze – Wiekopolska do skrzyżowania ulic Wielkopolska – Urzędowska, remont jezdni został wykonany, oznakowanie i wykonanie bezpiecznej infrastruktury na ul. Roztocze przy ulicy Mazowieckiej, wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ulic Roztocze-Wielkopolska (z wykonanej przez zarząd dzielnicy koncepcji ronda wynika, że na jego wykonanie pozwalają warunki terenowe, jak również infrastruktura podziemna oraz uregulowany stan prawny gruntu), dokończenie budowy ulicy Gęsiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Koralową do ulicy Jaspisowej, wprowadzenie zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na ulicy Roztocze z wyjątkiem zaopatrzenia, gospodarki komunalnej i komunikacji miejskiej, wykupienie przez Urząd Miasta Lublin działki nr 29/4 przy ulicy Szafirowej od osoby prywatnej w pobliżu ślimaka – zjazdu z ulicy Jana Pawła II, w celu wykonania traktu pieszo-rowerowego w wąwozie lub alternatywnie, wykupienie działek nr: 34/20, 34/7, 34/56 i pozyskanie (zamiana lub wykup) gruntu o szerokości 2,5 m od LSS i ELMAG na rzecz budowy traktu rowerowego, wiodącego od stacji rowerowej przy szkole w kierunku DDK Węglin.

Węglin Północny:

realizacja inwestycji pt. „Rozbudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości poseji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. F. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. B. Liszkowskiego i ul. Laskowej zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną przez Zarząd Dróg i Mostów UM Lublin na podstawie przetargu ogłoszonego w dniu 23.03.2017 r. Powyższe stanowi I ETAP przebudowy istniejącej jezdni ul. Raszyńskiej w ulicę z pełną infrastrukturą drogową (pasy jezdne w krawężnikach, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie drogowe, odwodnienie) od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z ul. Laskową i drogą w gminie Konopnica – zadanie priorytetowe, uregulowanie spraw własnościowych, wykonanie dokumentacji projektowej i odtworzenie cieku wodnego ze zbiornikami retencyjnymi na odcinku od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy umożliwiającego projektowanie i realizację sieci kanalizacji deszczowej a następnie ulic na Węglinie Północnym – zadanie priorytetowe, przebudowa ulicy Laury (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem) – zadanie priorytetowe, przebudowa ulicy Wertera (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, modernizacja systemu odwodnienia, spowolnienie ruchu zgodnie z planem) – zadanie priorytetowe, remont ulicy Heloizy (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem) – zadanie priorytetowe, remont ulicy Ofelii (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem) – zadanie priorytetowe , zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego oświetlenia na osiedlu Lipniak, w pierwszej kolejności ulicy Jacyny – Onyszkiewicza – zadanie priorytetowe, zamontowanie monitoringu na terenie całego osiedla (względy bezpieczeństwa), zagrodzenie 4 bramami z furtkami działki nr 136 od strony ulicy Parysa, od strony Szwejka i przy przejściu między ulicą Wertera a Judyma (zabezpieczenie terenu przed penetracją osób niepożądanych), wykonanie ścieżki rowerowej łączącej Al. Jana Pawła II z ulicą Judyma przez ulicę Roztocze, budowa ulicy Abelarda, przebudowa ulicy Zagłoby (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), dalszy remont nawierzchni ul. Szwejka (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont ulicy Aksinii (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), dokończenie budowy ulicy Lipniak wraz z oświetleniem, wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Orlanda, wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Romea, remont nawierzchni ulicy Poloniusza (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont nawierzchni ulicy Tristana (remont nawierzchni, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont nawierzchni ulicy Boryny (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), instalacja stacji rowerowej na ulicy Raszyńskiej na wysokości DPS „Betania”, zamontowanie oświetlenia na skwerku przy ulicy Cyda, zamontowanie oświetlenia między ulicami Parysa a Tatiany (względy bezpieczeństwa), przygotowanie planów zagospodarowania i zagospodarowanie terenów zielonych leżących w wąwozie między ulicami Poloniusza i Rogińskiego (dotyczy gruntów należących do Gminy Lublin). Sugerujemy zaplanowanie ciągów pieszych, oświetlenia, ustawienie koszy na śmieci, zaplanowanie trawników, nasadzeń drzew i krzewów, dbałość o stan zieleni w dzielnicy – rewitalizacja istniejących terenów zielonych i zakładanie nowych – wnioskujemy o zwiększenie środków, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych w dzielnicy po sezonie zimowym, naprawa nawierzchni wykonanych z destruktu w dzielnicy po sezonie zimowym, remonty chodników osiedlowych przy współudziale mieszkańców, dofinansowanie imprezy osiedlowej „XVII Dzień Węglina” w 2018 r. (planowana jest na miesiąc wrzesień), dofinansowanie turnieju piłki halowej dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w Mieście”, dofinansowanie półkolonii dla dzieci z osiedla w ramach akcji „Lato w Mieście”.
Kolejne dzielnice w następnym numerze