Gmina Chełm planuje rozwój

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacja sanitarna i przede wszystkim drogi – to główne założenia inwestycyjne dla gminy Chełm w 2023 roku.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 2023 rok, który zakłada osiągnięcie 80.799.374,08 zł dochodów, przy 87.799.374,08 zł wydatków. 7-milionowy deficyt ma zostać pokryty wolnymi środkami (5 mln zł) oraz kredytem (2 mln zł).

Dochody na zadania własne to 25.508.823 zł (głównie są to wpływy z podatków i opłat lokalnych). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 5.779.023 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 618.200 zł. Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 25.905.771,08 zł oraz subwencje – 22.987.557 zł.

Struktura wydatków:

  • wydatki na zadania własne – 77.340.900 zł,
  • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 5.779.023 zł,
  • wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000 zł,
  • wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 618.200 zł,
  • wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.936.251,08 zł.

Budowa infrastruktury wodociągowej w Jagodnem pochłonie 3.921.000 zł (zadanie, w ramach którego planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości, współfinansowane jest z „Polskiego Ładu”). Z kolei 420.000 zł to szacowany koszt zadania pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm”, w ramach którego planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i budowę sieci wodociągowych na terenie gminy.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Pokrówce przy ul. Wiosennej to kolejne zadanie, na które gmina dostała dotację z „Polskiego Ładu”. Gmina planuje przeznaczyć na to 6.900.000 zł. W ramach tego planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji sanitarnej, m.in. przebudowę 2 przepompowni ścieków i przebudowę kanału tłocznego przy ul. Gminnej i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej.

Do dróg powiatowych gmina dołoży 233.900 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy odcinków Rożdżałów – Leśniowice i Sajczyce – Jazików, a także na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Okszów-Kolonia – Srebrzyszcze.

Na drogi gminne zaplanowano 22.752.000 zł. W tym 3.846.000 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty, konserwacje czy odśnieżanie. Przebudowa dróg gminnych w Jagodnem pochłonie 4.500.000 zł. Natomiast za 13.400.000 zł dokończona zostanie przebudowa m.in. drogi Staw – Parypse, w m. Depułtycze Królewskie-Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, Okszów ul. Kwiatowa, Topolowa, Sosnowa, Świerkowa, Stańków oraz na odcinku Depułtycze Królewskie-Kolonia – Krzywice – Rożdżałów i Depułtycze Królewskie-Kolonia – Krzywice-Kolonia, Depułtycze Stare i Depułtycze Królewskie-Kolonia, Okszów ul. Kwiatowa. Na oba zadania gmina dostała środki z „Polskiego Ładu”.

Dział „Administracja publiczna” – 11.295.380 zł, w tym 7.403.300 zł na wynagrodzenia, składki, nagrody jubileuszowe etc.

Obsługa długu publicznego – 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek głównie z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Oświata i wychowanie – 20.225.920 zł. W tym 12.520.800 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi; 2.500.000 zł – pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu; 1.100.000 zł – zakup biletów autobusowych i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna – 1.896.800 zł, w tym: 818.000 zł – wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi; 520.000 zł – koszt pobytu mieszkańców gminy w DPS; 370.000 zł – usługi opiekuńcze; 9.500 zł – dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności i pochodne; 15.000 zł – częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z gminnych szkół.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.465.000 zł, w tym 2.103.330 zł z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po 65 tys. zł na utrzymanie zieleni oraz ochronę powietrza i klimatu (odnawialne źródła energii).

Na oświetlenie gmina wyda 1.150.000 zł, w tym 400 tys. zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Okszowie (ul. Dębowa, Słoneczna, Wiklinowa) i Stańkowie. 500 tys. zł – renowacje rowów melioracyjnych, utrzymanie zbiorników w Żółtańcach i Stawie, odławianie bezdomnych zwierząt itd.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.250.000 zł, w tym 1.100.000 zł na Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. Kultura fizyczna – 379 tys. zł. (pc)

News will be here