Grube miliony na badania lubelskich naukowców

Lubelscy naukowcy osiągnęli kolejny sukces – w ramach 19. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 9 ośmiu naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymało na prowadzone badania łącznie blisko 9 mln zł, a zgłoszony przez Konsorcjum DARIAH.PL, w którym uczestniczy lubelska uczelnia, projekt „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce” otrzymał ponad 117 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowany w ramach POIR projekt to największy tego typu program w dziejach polskiej humanistyki. Dzięki temu polskie ośrodki naukowe (7 wiodących uczelni i 10  Instytutów PAN) będą mogły rozwijać badania naukowe i wdrożeniowe związane z humanistyką cyfrową – obecnie najważniejszym światowym nurtem w tej grupie dyscyplin. – Uczestnikiem Konsorcjum DARIAH.PL jest także UMCS – prekursor humanistyki cyfrowej w Polsce. W ramach projektu: Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce naukowcy z UMCS przygotowali 6 wniosków grantowych i wszystkie one zostały zakwalifikowane do finansowania – informuje Magdalena Drwal z centrum prasowego UMCS.

Otrzymane dofinansowanie umożliwi badaczom z UMCS prowadzenie badań w ramach szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej na najnowocześniejszym sprzęcie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi cyfrowych – w tym z użyciem serwerów, baz danych, specjalistycznego oprogramowania, narzędzi do digitalizacji. Kierownikiem merytorycznym  projektów opracowanych na uczelni jest prof. Andrzej Radomski z Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego.

– Celem naszych naukowców jest także wypromowanie grona wybitnych doktorów ze specjalizacją w humanistyce cyfrowej oraz komercjalizacja opracowanych wyników. Projekt umożliwi także nawiązanie współpracy z placówkami pozanaukowymi – co w aspekcie gospodarczym i kulturalnym może przyczynić się do rozwoju całego regionu – dodaje Magdalena Drwal.

Projekt będzie finansowany przez 3 lata – z możliwością jego przedłużenia na kolejnych 5 lat, pod warunkiem pokrycia części kosztów z własnej działalności usługowej.

9 mln z OPUSa

Z kolei OPUS to konkurs Narodowego Centrum Nauki adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o dofinansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, tegoroczna formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej do dofinansowania wybrano 352 projekty na kwotę prawie 451 mln zł. Wśród ich autorów jest 8 naukowców z UMCS. Najwyższy grant w wysokości ponad 3,5 mln zł przyznany został na projekt pt. „Rola alternatywnych EF-G w regulacji translacji podczas biosyntezy antybiotyków u Myxococcus xanthus” realizowany przez dr hab. Agatę Starostę.

Dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS, który w Instytucie Fizyki realizuje projekt pt.: „Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen” otrzymał na swoje badania ponad 1,5 mln zł. Prof. dr hab. Krzysztof Murawski również z Instytutu Fizyki uzyskał ponad 770 tys. wsparcia na projekt „Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego”. Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych, która realizuje badania pt. „Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila.

Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym”, uzyskała dofinansowanie w kwocie przeszło 837 tys. zł. Dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS z Instytutu Nauk Biologicznych otrzymała ponad 1 mln zł dofinansowania na projekt pt.: „Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans”.

Prof. dr hab. Adam Choma z Instytutu Nauk Biologicznych uzyskał wsparcie w wysokości przeszło 267 tys. zł na realizację projektu: „Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin”.

Dr hab. Jakub Nowak z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach zajmuje się projektem pt.: „Tworzenie prywatności. Praktyki medialne a cyfrowe obywatelstwo”, który otrzymał wsparcie w kwocie przeszło 163 tys. zł, zaś dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku, może pochwalić się 810 tys. dofinansowania na realizację projektu „Wpływ ługowania naturalnych minerałów fosforu ze skał osadowych na potencjał troficzny wód powierzchniowych wybranych obszarów międzyrzecza Wisły i Bugu”. MG