Hala, tężnia i nie tylko

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsławicach Kolonii to największe i najkosztowniejsze zadanie ujęte w uchwalonym 29 grudnia budżecie gminy Wojsławice na 2023 rok. Samorząd otrzymał na ten cel rekordowe wsparcie w wysokości ok. 15,7 mln zł. Budowa ma ruszyć w tym roku i zakończyć w przyszłym.

W ubiegłym tygodniu radni gminy Wojsławice spotkali się na sesji. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2023 rok. Dochody gminy zaplanowano w kwocie ok. 19,4 mln zł (w tym bieżące 15,4 mln zł i majątkowe 3,8 mln zł). Wydatki to 24,1 mln zł (bieżące – 16,2 mln zł, majątkowe – 7,8 mln zł). Deficyt wynoszący ok. 4,6 mln zł zostanie pokryty z wolnych środków (ok. 2,2 mln zł) i zaciągniętej pożyczki – 2,4 mln zł.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok znalazły się: budowa sieci wodociągowej na ul. Rynek w Wojsławicach (120 tys. zł), modernizacja parkingu na terenie WTZ (147 tys. zł), budowa tężni solankowej nad stawem w Wojsławicach (ok. 168 tys. zł), dokończenie budowy zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego przy ul. Grabowieckiej (790 tys. zł), przebudowa oczyszczali ścieków i budowa oczyszczalni przydomowych (ok. 1,5 mln zł), ale największym i najkosztowniejszym zadaniem, biorąc pod uwagę nie tylko tegoroczny budżet, ale także poprzednie, będzie budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsławicach Kolonii. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z „Polskiego Ładu” w wysokości ok. 15,7 mln zł. Całość inwestycji szacowana jest na ok. 17,7 mln zł. Budowa ruszy w tym roku, a zakończy się w 2024.

– Pomimo wysokiego, bo 90 procentowego dofinansowania, planujemy zaciągnąć kredyt na wkład własny do tej inwestycji i do budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym na ulicy Grabowieckiej w wysokości ok. 2,4 mln zł po to, by nie zaniedbać innych zadań i planowanych inwestycji. Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na budowę sali, który zamierzamy ogłosić w pierwszym kwartale 2023 roku – mówi wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski.

Budżet został przyjęty jednomyślnie, podobnie jak uchwała dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiej gminy Pawliwka, położonej w obwodzie wołyńskim na Ukrainie, która zwróciła się do władz Wojsławic o pomoc w zakupie agregatów prądotwórczych. Radni zgodzili się, aby przekazać na ten cel kwotę 15 tys. zł. Podjęto także uchwałę w sprawie skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Złożyła ją jedna z mieszkanek, której matka korzysta z usług opiekuńczych.

– W ocenie skarżącej matka nie była zaopiekowana w odpowiedni sposób. Skarżąca była zdania, że pracownicy GOPS powinni robić jeszcze więcej, zapominając przy tym o obowiązku opieki, jaki ciąży na najbliższych. Pani kierownik złożyła obszerne wyjaśniania, a skarga została przez radnych uznana za bezzasadną – wyjaśnił po sesji wójt Gołębiowski. (w)