Historyczna, bo korespondecyjna

Czwartkowa (23 kwietnia) XVIII sesja rady gminy Wyryki przejdzie do historii. Posiedzenie odbyło się bowiem w formie korespondencyjnej. Na takie rozwiązanie zdecydowano się przez wzgląd na to, że nie wszyscy radni obsługują lub mają dostęp do internetu. Wszelkie niejasności konsultowano natomiast telefonicznie.

Na takie rozwiązanie pozwala od kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Radni w pakiecie dokumentów otrzymali porządek obrad, projekty uchwał oraz zwrotną kopertę na kartę z przegłosowanymi uchwałami. Głosowanie odbyło się przy pomocy imiennych kart do głosowania, które w dniu sesji odebrał od radnych pracownik urzędu. Następnie przewodniczący rady gminy, Piotr Horszczaruk, stwierdził prawomocność obrad i ustalił wyniki głosowań.

W takiej właśnie formie podjęto pakiet uchwał. Najistotniejsze były zmiany w budżecie, do którego wpisano kilka zadań, m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej na planowany remont drogi przy urzędzie gminy i ośrodku zdrowia oraz opracowanie dokumentacji do ogłoszonego w ramach PROW naboru „Gospodarka wodno – ściekowa”, gmina zabiega o środki na przebudowę ujęcia wody w Lubieniu i oczyszczalni ścieków przy ośrodku zdrowia w Wyrykach.

Ponadto podjęto uchwały: o udzieleniu pomocy Powiatowi Włodawskiemu, ustalono ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wyryki oraz uchwalono regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

– Sposób przeprowadzenia sesji w formie korespondencyjnej jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami, został on uzgodniony z kancelarią prawną obsługująca naszą gminę oraz zaakceptowany przez organ nadzoru – tłumaczy wójt Mirosław Torbicz. – Jednocześnie mam nadzieję, że po upływie kilku najbliższych tygodni, będziemy mogli spotkać się na sesji zwyczajnej zorganizowanej w świetlicy urzędu gminy lub w sali wielofunkcyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Specustawa daje możliwość podejmowania wielu decyzji wójtom samodzielnie, ale moje priorytety to postępowanie jawne, czytelne i przejrzyste – stąd uchwała o zmianach w budżecie przedstawiona radnym. Bardzo też proszę mieszkańców o wyrozumiałość w utrudnionej dostępności do urzędu gminy. Od 17 marca wejście jest możliwe dla wszystkich interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Urząd Gminy Wyryki jest czynny w stałych godzinach, pracownicy są do dyspozycji mieszkańców. Pomimo ograniczeń staramy się funkcjonować jak najbardziej normalnie i wszystkie sprawy załatwiać na bieżąco. Mimo, że najbardziej cenię bezpośredni kontakt z mieszkańcami, do czasu odwołania ograniczeń zachęcam do kontaktu telefonicznego lub droga mailową – zachęca Torbicz. bm