Jak Ci się żyje i co chciał(a)byś zmienić w Chełmie?

Prawie 70% chełmian dobrze lub raczej dobrze żyje się w Chełmie, a ponad 56% nie chciałoby się przeprowadzić do innej gminy. Chełmianie wskazują również, że władze miasta za priorytet powinny postawić sobie rozwój gospodarczy i zachęcanie do prowadzenia działalności gospodarczej (tak uważa blisko 70% badanych), poprawę komunikacji i obsługi mieszkańców przez urząd (ponad 50%) oraz uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu (40%), a dodatkowe środki finansowe powinno się inwestować w pierwszej kolejności w poprawę infrastruktury drogowej (ponad 60%). Tak wynika z ogólnopolskiego badania ankietowego, w którym wzięli udział również Czytelnicy „Nowego Tygodnia”.

W badaniu, oprócz pytań o poziom zadowolenia mieszkańców z obecnego miejsca zamieszkania (43,9% respondentów z Chełma odpowiedziało, że jest raczej zadowolonych, 24,5%, że zdecydowanie zadowolonych, 21,4 raczej niezadowolonych, 6,1% zdecydowanie niezadowolonych) oraz ewentualnych planów przeprowadzki (19,4% odpowiedzi „zdecydowanie nie”, 36,7% „raczej nie”, 12,2% „zdecydowanie tak”, 24,5% „raczej tak”, 7,1% „trudno powiedzieć”, pytano również:

  1. Czy mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się w ich miejscowości? Tu „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziało w sumie 94,9% respondentów z Chełma)
  2. Jakimi kryteriami kierują się wybierając miejsce zamieszkania? Najważniejsze dla chełmian, to: bliskość rodziny, bezpieczeństwo oraz możliwość znalezienia pracy, które wskazało niemal 40% badanych, a najmniej istotny jest prestiż okolicy – bardzo ważne jest to dla niespełna 10% badanych.
  3. Jak oceniają poszczególne obszary funkcjonowania gminy? Najgorzej chełmianie ocenili komunikację zbiorową – według ponad 40% badanych działa ona „źle” lub „bardzo źle”. W przypadku komunikacji samochodowej przeważały oceny pozytywne – „bardzo dobrze” lub „dobrze” oceniła ją blisko połowa respondentów. Negatywne oceny przeważały w obszarze rynku pracy, usług medycznych, bezpieczeństwa socjalnego, funkcjonowania administracji publicznej, a w większości pozytywnie chełmianie ocenili stan bezpieczeństwa i środowiska.
  4. W jakim kierunku powinna rozwijać się i ich gmina? Tu respondenci, jako najważniejsze kierunki rozwoju wskazali: silna gospodarka i zachęcanie do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej (blisko 70% odpowiedzi), sprawny i szybki transport zbiorowy, dostęp do Internetu, sprawna obsługa w urzędzie (niemal 60% odpowiedzi) oraz uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego casu (ponad 40% odpowiedzi)
  5. Jakie inwestycje powinny być realizowane z dodatkowych środków w pierwszej kolejności? Tu zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazły się drogi i chodniki (ponad 60% wskazań), a na kolejnych: infrastruktura turystyczna i edukacyjna (ponad 30%).

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.”

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here