Jakie inwestycje w gminie Białopole?

Radni z Białopola jednogłośnie uchwalili budżet na 2021 rok. Po stronie dochodów zamyka go kwota 15.026.000 zł, natomiast wydatków – 15.709.400 zł. Wśród inwestycji jedną z najważniejszych będzie budowa chodników przy drodze wojewódzkiej.

Dochody własne gminy na 2021 rok, czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych, zaplanowano na 2.560.386 zł (majątkowe na 2.300.000 zł). Dla mieszkańców oznacza to tyle, że prawie wszystkie opłaty pozostają na stałym poziomie

a wzrasta podatek rolny o 23 gr za 1 ha rolny oraz podatek leśny o 57 gr za 1 ha. Nadal zaś będą stosowane zwolnienia podatku od nieruchomości. Do końca marca bez zmian pozostanie cena ścieków, tj. 2.98 zł, w tym dopłata gminy 5,99 zł oraz cena wody 3,03 zł.

– Uwzględniając korzystny wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, na dotychczasowym poziomie przez najbliższe dwa lata pozostanie opłata za odbiór odpadów, tj. 9 zł miesięcznie – podkreśla Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole.

Dotacje na zadania zlecone – 3.757.981 zł, w tym 2.560.000 zł na program „500+”, dotacje na zadania własne bieżące – 332.085 zł, dotacje na zadania inwestycyjne – 2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej, subwencja – 5.334.473 zł, w tym oświatowa 2.262.134 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 15.709.400 zł. Deficyt w kwocie 683.400 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym. 3.1600.000 zł to kwota, jaką gmina zabezpiecza na inwestycje. Wśród najważniejszych zaplanowanych zadań znalazły się m.in.:

– budowa 3,7 km chodników przy drodze wojewódzkiej w Białopolu, Buśnie, Raciborowicach (udział gminy – 2.000.000 zł, całkowity koszt – 2.660.000 zł),

– modernizacja dróg powiatowych (udział gminy – 1.000.000 zł, całkowity koszt – 3.000.000 zł),

– modernizacja dróg gminnych (160.000 zł): 450 m w Strzelcach oraz 300m w Białopolu.

Utrzymanie urzędu gminy pochłonie 1.626.464 zł, z tego płace pracowników i pochodne, organizacja staży dla bezrobotnych absolwentów oraz 3 nagrody jubileuszowe to 1.271.300 zł. Utrzymanie rady gminy – 91.000 zł. Utrzymanie gminnej oświaty – 3.730.000 zł, w tym 15.000 zł to koszty pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy. Opieka społeczna – 4.4746.000, w tym 2.560.000 zł na zasiłki wychowawcze w ramach „500+”, 372.000 zł na utrzymanie GOPS, 134.000 zł za pobyt 5 dzieci w domu dziecka i 150.000 zł za pobyt w domach opieki społecznej 3 mieszkańców gminy oraz 28.000 zł za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Kultura i kultura fizyczna – 534.000 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dostarczanie wody – 1.228.100 zł (w tym m.in. utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej, oczyszczalni, wozu asenizacyjnego oraz koparki, odbiór odpadów, oświetlenie uliczne i utrzymanie bezdomnych zwierząt). Spłata kredytów – 316.600 oraz obsługa długu publicznego – 75.000 zł.

Władze gminy liczą, że mimo deficytu i zaplanowanych zadań uda się zrealizować budżet bez zaciągania kredytu. Tak samo liczą na dotację na modernizację świetlicy w Strzelcach oraz (w ramach 3. naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na dofinansowanie „Odnowy Centrum miejscowości Białopole”.

Wniosek o dotację na realizację projektu został złożony 23 grudnia. Inwestycja zakłada rewitalizację centrum miejscowości Białopole wraz z budową gminnego targowiska, które poprzez przystosowanie do organizacji imprez kulturalnych będzie pełnić funkcję centrum aktywności kulturalno-gospodarczej. W ramach zadania gmina planuje budowę targowiska, parkingu i dróg dojazdowych oraz wielofunkcyjnego budynku administracji targowiska z toaletą publiczną i poczekalnią dla pasażerów komunikacji publicznej, zasilanego energią odnawialną.

Projekt obejmuje również przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń, nasadzenia kwiatowe i drzewa niskopienne), a także instalację oświetlenia solarnego (wspomaganego energią OZE) oraz budowę amfiteatru. Przewidywana wartość projektu to 4.680.000 zł. Bez dofinansowania z zewnątrz nie uda się go zrealizować.

– To jeden z najważniejszych wniosków w mojej karierze – podkreślił na ostatniej w 2020 roku sesji rady gminy H. Maruszewski. (pc)