Kasa unijna na walkę z Covid-19

(25 sierpnia) Dzięki unijnemu dofinansowaniu Dom Pomocy Społecznej w Różance otrzymał grant w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”. Czek na ponad 800 tys. zł z rąk marszałka województwa odebrał starosta włodawski Andrzej Romańczuk.

Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

W ramach tego grantu można było wnioskować np. o zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS, o dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki, o zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy, o przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny czy miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

– Każda pomoc i każda kwota są potrzebne dla domów pomocy społecznej w tak nadzwyczajnym i trudnym czasie, jakim jest pandemia. Dlatego te ponad 800 tys. zł wsparcia na pewno wykorzystamy bardzo dobrze z pożytkiem przede wszystkich dla naszych pensjonariuszy, by maksymalnie uchronić ich przed zagrożeniem koronawirusem – mówi starosta A. Romańczuk.

Oprócz DPS-u w Różance pomoc w ramach tego projektu otrzymały jeszcze 43 domy. Całkowita wartość wsparcia wynosi blisko 23 mln zł (wsparcie z EFS to 19 mln zł). Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (pk)