Kolejna kadencja udanych inwestycji – rozmowa z Hieronimem Zonikiem, burmistrzem gminy Siedliszcze

– Koniec kadencji to dobry czas na podsumowania. Nie ma wątpliwości, że mijające pięć lat było dla Siedliszcza bardzo udane. Widać to po licznych inwestycjach. Zmienia się miasteczko, zmienia się gmina.


Hieronim Zonik: – Kolejna, ósma kadencja samorządu gminy Siedliszcze to dalszy rozwój i wiele inwestycji. W sumie przez ten okres budżet gminy na inwestycje wyniósł ponad 32 mln zł. Inwestycje w budowę dróg, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, kulturę, oświatę. Pozyskiwaliśmy środki finansowe z programów Unii Europejskiej, z programu Polski Ład, w tym także przeznaczonych dla gmin, w których były Państwowe Gospodarstwa Rolne.

– To rekordowe pieniądze, za które wiele udało się zrobić. Część z tych inwestycji widać, bo to drogi i budynki. Część stanowi podziemną infrastrukturę, której nie widać, ale która ułatwia życie mieszkańcom.

Hieronim Zonik: – To prawda. Przebudowaliśmy drogi gminne w Siedliszczu – ulice: Spacerową, Cichą, Leśną, Długą, Bałasza, ks. Janusza Krzaka, Żabią, do skansenu, drogi w Majdanie Zahorodyńskim, Chojnie Nowym Drugim, Kuliku, Romanówce, Mogilnicy, Brzezinach, w Stasinie Dolnym, Kuliku, Romanówce. Podczas tej kadencji przeprowadziliśmy kompleksową modernizację ujęcia wody w Siedliszczu, korzystając ze środków z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z Rządowego Funduszu Polski Ład wykorzystaliśmy szansę i otrzymaliśmy 2 mln 850 tys zł na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i wymianę wodomierzy na cyfrowe wraz ze zdalnym systemem odczytu. Przeprowadziliśmy modernizację oczyszczalni ścieków w Siedliszczu i zainstalowaliśmy urządzenie, które rozwiąże nasz problem z osadem pościekowym. Dzięki niemu finalnym produktem będzie nawóz dla rolnictwa. Oczekujemy jeszcze na atesty na ten produkt. Dzięki tym samym środkom kupiliśmy nowy samochód asenizacyjny oraz ładowarkę do osadu. Dla zabezpieczenia mieszkańców, na wypadek ewentualnych awarii, kupiliśmy beczkowóz na czystą wodę i mobilny agregat prądotwórczy. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowaliśmy m.in. drogę w Majdanie Zahorodyńskim, wybudowaliśmy także infrastrukturę przy tamtejszym zalewie. Wybudowany został również wodociąg w Lechówce, Kamionce i Brzezinach, który połączył wodociąg z Siedliszcza z wodociągiem z Bezka. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach tego zadania wybudujemy m.in. kanalizację sanitarną na ul. Szpitalnej za cmentarzem. Z kolei z pozyskanych środków z Funduszu Polski Ład dla PGR rozpocznie się niebawem przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z infrastrukturą drogową i oświetleniem. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Inwestycja znacznie poprawi funkcjonowanie oczyszczalni i poprawi estetykę otoczenia.

– Nowe drogi ułatwiają mieszkańcom komunikację i wpływają na atrakcyjność gminy. W mijającej kadencji było wiele możliwości, aby pozyskać dotacje na ich remonty. Gmina Siedliszcze skrupulatnie z tego korzystała.

Hieronim Zonik: – Staraliśmy korzystać z każdej nadającej się możliwości. Oprócz wspomnianych wyżej inwestycji drogowych udało nam się jeszcze pozyskać dotacje z Rządowego Funduszu Celowego na remont drogi w Majdanie Zahorodyńskim i ul. Słonecznej w Siedliszczu. Natomiast z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych dróg w Chojnie Nowym Pierwszym i Anusinie. Także dzięki wnioskowi złożonemu przez nas w Wolach Korybutowych zostało przeprowadzone scalenie gruntów. W 2024 roku w ramach prac poscaleniowych zostaną wybudowane drogi w tych miejscowościach. Dzięki pozyskanym w 2023 r. funduszom z Polskiego Ładu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w bieżącym roku będą zmodernizowane dwie drogi powiatowe: z Siedliszcza do Woli Korybutowej i z Siedliszcza do Majdanu Zahorodyńskiego. Umowa z wykonawcą, który kończy kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, jest już podpisana. A inwestycja rozpocznie się wiosną. Ta pierwsza droga będzie przebudowana wraz z przyległymi ulicami gminnymi tj. 1 maja, Krótką i Kościelną. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy na remonty środki i już rozpoczęły się prace na ulicy Słonecznej. A następnie drogowcy przeniosą się do Majdanu Zahorodyńskiego i na plac obok szkoły w Siedliszczu.

– Remonty i przebudowy dróg to oczywiście nie jedyne inwestycje, które realizowała gmina. Nie zapominaliście o innych potrzebach mieszkańców i podległych jednostkach.

Hieronim Zonik: – Wszędzie tam, gdzie pojawiały się możliwości występowaliśmy o dotacje. A dzięki zrównoważonemu budżetowi zawsze, byliśmy gotowi na wyłożenie pieniędzy na wkład własnych do planowanych inwestycji. I tak z Państwowego Funduszu Celowego powstało mobilne miasteczko, otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na wirtualną strzelnicę. Rozbudowane zostały świetlice w Kuliku i Woli Korybutowej, trwa przebudowa świetlic w Majdanie Zahorodyńskim i Mogilnicy. Pozyskaliśmy setki tysięcy złotych na różne projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” dla naszej szkoły podstawowej, a z „Cyfrowej Gminy – Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” na sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla urzędu. Z PFRON pozyskaliśmy pieniądze na dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza i biblioteki dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu przy urzędzie i szkole mamy windę, a przy bibliotece specjalny podjazd. To ważne, bo jako urząd mamy obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do korzystania z naszych usług. I cieszę się, że osoby, które nie mogą pokonać schodów, mają dostęp do tych budynków. Wybudowaliśmy place zabaw w Lipówkach, Chojnie Nowym Drugim, Adolfinie, Chojeńcu i Woli Korybutowej. Kupiliśmy dwa autobusy do dowozu dzieci, a przy dofinansowaniu z PFRON również nowy autobus dla WTZ w Majdanie Zahorodyńskim. Dla OSP Siedliszcze kupiliśmy lekki samochód pożarniczy. W bieżącym roku chcielibyśmy jeszcze kupić dla tej jednostki nowy, duży samochód pożarniczy ze zbiornikiem wody. Dzięki środkom z Lokalnej Grupy Działania i współpracy ze stowarzyszeniem Siedliskie Towarzystwo Regionalne, w rynku w Siedliszczu stanęła ławeczka naszego lokalnego poety, Wacława Iwaniuka i budynek kuźni w skansenie.

– Prac, które udało się zrealizować w gminie Sieldiszcze, jest tak dużo, że trudno wszystkie je wymienić. Ale samorząd musi funkcjonować na wielu płaszczyznach.

Hieronim Zonik: – Wymieniłem większość inwestycji z tego okresu, obok tego jest wiele prac remontowych, pracy w różnych dziedzinach dla naszej społeczności lokalnej. Mamy koło emerytów, z którym od lat wspólnie organizujemy bale karnawałowe, wyjazdy krajoznawcze. Spotykamy się z pszczelarzami w kole pszczelarskim, wspólnie też wyjeżdżamy na targi pszczelarskie. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji organizuje wiele imprez, a od 2023 roku wspólnie gospodarujemy sami w zakresie gospodarki wędkarskiej na zbiorniku w Majdanie Zahorodyńskim. Wspólnie z wędkarzami ustaliliśmy treść regulaminu połowu ryb i zasady wędkowania. Wszystkie środki zebrane od wędkarzy przeznaczamy na zarybianie. Nasze przedsięwzięcia staramy się planować mając na względzie to, co należy wykonać w przyszłości. W ten sposób np. milion złotych, jaki pozyskaliśmy na remont pałacu w Siedliszczu, planujemy połączyć w przyszłości z urządzeniem tam miejsca dla naszych seniorów, tak aby powstał tam Klub Seniora. Także oddanie do użytku przedszkola, nie zakończy naszych inwestycji w oświatę, bo podjęliśmy już kroki w celu budowy w Siedliszczu żłobka. Wspólnie z dzierżawcą staramy się remontować budynek ośrodka zdrowia. Wymieniliśmy tam okna i wykonaliśmy remont kapitalny dachu, a dzierżawca zainstalował na budynku fotowoltaikę. Kolejnym etapem będzie docieplenie, wykonanie elewacji, oraz remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem. Dbamy o miejscowe zabytki. Udało się pozyskać środki na remont pałacu w Siedliszczu, wiecznej lampki i chrzcielnicy w kościele w Siedliszczu i płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej w Siedliszczu. Kolejny rok funkcjonuje kąpielisko przy zbiorniku w Majdanie Zahorodyńskim, a zimą zainteresowani mogą korzystać z sauny. Korzystnie kupiliśmy od syndyka halę magazynową w Siedliszczu wraz z działką, która służy nam jako baza dla naszego sprzętu do utrzymania dróg, oraz jako garaż dla autobusów szkolnych. Obecnie przygotowujemy się do wybudowania przy osiedlu mieszkaniowym w Siedliszczu wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

– Dziękuję za rozmowę.

 

News will be here