Kolejny blok „dogęści” Wieniawę?

Blok miałby powstać w miejscu stojącego u zbiegu ul. Popiełuszki i Skautów pawilonu

Miejscy planiści widzą miejsce na kolejny blok mieszkalny na Wieniawie. Mógłby on stanąć po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ul. Popiełuszki 29 z ul. Skautów 1. Dziś jest tu stary, parterowy obiekt handlowy i niewielki parking. W ostatnim czasie lubelski Urząd Miasta wydał dwie decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla tych nieruchomości.

– Dwie aktualnie wydane decyzje ustalają warunki zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną. Obie decyzje dotyczą tego samego rodzaju inwestycji i terenu. Różnią się jedynie inwestorem, w jednym przypadku są to osoby fizyczne, w drugim podmiot gospodarczy – informuje Joanna Stryczewska z Urzędu Miasta Lublin.

Zgodnie z ustalonymi przez urzędników warunkami zabudowy nowy blok mógłby mieć maksymalnie wysokość 15 metrów przy założeniu budowy płaskiego dachu o nachyleniu jego połaci do 15 stopni. Górną krawędź elewacji frontowej ustalono na ok. 14 metrów, zaś szerokość całego obiektu do 24 metrów. Na dachach dopuszczono lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości do 2,5 metra na powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni dachu, z możliwością obudowy specjalnymi osłonami do wysokości tych urządzeń.

– Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji określono do maksymalnie 35%, a udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 25%. Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe w ilości: 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny, w tym 5% stanowisk dla obsługi osób z niepełnosprawnościami – dodaje Joanna Stryczewska.

Obie decyzje po uprawomocnieniu będą mogły stanowić podstawę do wykonania projektu przyszłej inwestycji i ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę. Marek Kościuk

News will be here