Mandat za nieodśnieżenie chodnika

Pierwsze opady śniegu mamy już za sobą, w związku z czym straż miejska przypomina zarządcom nieruchomości i właścicielom posesji o obowiązku odśnieżania oraz usuwania lodu z chodników wzdłuż posesji.

Zgodnie z prawem właściciele, zarządcy czy administratorzy nieruchomości mają obowiązek usunąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia (np. zalegające jesienią liście) z wjazdów, wejść oraz chodnika przed posesją, czyli części służących do użytku publicznego, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Nie muszą tego robić tylko wtedy, jeżeli między granicą posesji a chodnikiem jest pas zieleni należący do pasa drogowego – w takiej sytuacji za odśnieżanie i likwidowanie śliskości odpowiada miasto bądź gmina. W przeciwnym razie, nie ma zmiłuj, trzeba wziąć do ręki szuflę i odśnieżać, a także na bieżąco posypywać chodnik solą, piachem etc. Osoby, które mimo upomnień nie będą wywiązywały się z tego obowiązku, będą karane mandatami.

– Strażnik miejski może nałożyć grzywnę w postępowaniu mandatowym do 500 złotych – uczula Mariusz Gałęziowski, komendant Straży Miejskiej w Chełmie.

Dodatkowo osoba, która przewróci się i dozna uszczerbku na zdrowiu podczas przechodzenia przez ośnieżony lub oblodzony chodnik, może zażądać odszkodowania na drodze cywilnej od właściciela lub zarządcy nieruchomości. Odszkodowanie może dotyczyć zwrotu kosztów leczenia urazu, rehabilitacji, a nawet przyznania renty z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Śnieg i lód (sople) należy usuwać również z rynien, balkonów i dachów – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Przede wszystkim znad wejść do nieruchomości, znad bram, przejść, oraz z budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Za niewywiązanie się z obowiązku i nieusunięcie zagrożenia straż miejska również może nałożyć grzywnę.

– Na poszczególnych osiedlach miasta zadania własne realizują strażnicy dzielnicowi, którzy na bieżąco będą egzekwować obowiązek odśnieżania dróg dla pieszych (chodników) i usuwania śniegu z dachów od właścicieli i zarządców nieruchomości w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu po obfitych opadach śniegu. Prosimy również o zgłoszenia telefoniczne w przypadku stwierdzenia zaniedbań w rejonie Państwa zamieszkania – apeluje do chełmian komendant SM.(pc)