Miasto chce chronić zielone wąwozy

Krytykowany przez miejskich aktywistów i ekologów, ale również wielu mieszkańców za zgodę na częściową zabudowę Górek Czechowskich i plany budowy stadionu żużlowego w dolinie Bystrzycy prezydent Krzysztof Żuk, zapewnia, że Ratusz chce chronić miejskie tereny zielone, a na dowód przedstawia projekty uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju na Czubach i zmiany planu dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego na Rurach. Radni zajmą się nimi na sesji w ten czwartek.


– Tereny zielone mają szczególne znaczenie dla komfortu życia w mieście, dlatego konsekwentnie chronimy je w dokumentach planistycznych. W 2012 r. rozpoczęliśmy prace nad planami miejscowymi obejmującymi doliny rzeczne, 4 uchwały zostały już podjęte, 2 kolejne plany są na ukończeniu. Na wrześniową sesję trafią natomiast projekty uchwały pozwalającej na rozpoczęcie prac planistycznych dla terenu obejmującego wąwóz położony na północ od linii kolejowej, w pobliżu Starego Gaju oraz uchwała ustanawiająca mpzp dla wąwozu przy ul. Kazimierza Wielkiego – zapowiedział prezydent Krzysztof Żuk, na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej.

Jak wyjaśniał prezydent przystąpienie do sporządzania mpzp dla wąwozu między os. Górki a Starym Gajem ma na celu jego ochronę przed zabudową. – To także ochrona dla Starego Gaju i jego części – rezerwatu „Stasin”, jako jednego z największych i najbardziej wartościowych na terenie miasta wąwozów lessowych – podkreślał włodarz miasta. – Z kolei mpzp dla rejonu ul. Kazimierza Wielkiego zapewni ochronę terenów zielonych zlokalizowanych w pobliżu dużego osiedla, stanowiących zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców.

Obecny plan zagospodarowania dla obszaru obejmującego wąwóz na Czubach uchwalony został w 2002 roku w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin z 2000 r. Dokument przewidywał w tym obszarze lokalizację drogi głównej ruchu przyspieszonego, terenów aktywizacji gospodarczej oraz terenów intensywnej urbanizacji. – Aspekt przyrodniczy w tym rejonie nie został wtedy ujęty, ale sytuacja prawna zmieniła się w momencie opracowania i uchwalenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w 2019 r.

W tym dokumencie ranga terenów przyrodniczych w mieście została podniesiona i uwypuklona. Jako naczelną, nadrzędną zasadę kształtowania polityki przestrzennej miasta przyjęto zasadę integralności, ciągłości, ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Stąd dotychczasowy plan miejscowy, przewidujący lokalizację w ESOCH trasy szybkiego ruchu oraz terenów aktywności gospodarczej i intensywnej urbanizacji stał się nieaktualny, sprzeczny z obecną polityką przestrzenną miasta i tym samym wymagający zmian – mówi Małgorzata Żurkowska, główny urbanista miasta, wskazując kierunek zmian w planie zagospodarowania obszaru wąwozu.

W oparciu o obecnie obowiązujący plan spółka Global Rent chce wybudować w wąwozie budynek usługowo-biurowy. Obiekt miałby składać się z trzech segmentów kaskadowo „wgryzających się” w skarpę wąwozu. Każdy z nich miałby pięć kondygnacji i podziemny parking na w sumie ponad 230 aut. Dojazd do biurowca prowadziłby wybudowaną przez inwestora ulicą od końcowej pętli autobusowej przy ul. Filaretów. Przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy pobliskich osiedli i Rada Dzielnicy Czuby Południowe.

Na początku marca br. prezydent Lublina wydał inwestorowi negatywną decyzję środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia jako podstawę podając, że taki obiekt byłby niezgodny z przyjętymi kierunkami polityki przestrzennej miasta dla tego obszaru, a jego powstanie niekorzystnie wpłynęłoby na środowisko i krajobraz. Global Rent odwołał się jednak do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, powołując się na obecnie obowiązujący plan zagospodarowania i wygrał. SKO uchyliło decyzję prezydenta i nakazało ponowne rozpatrzenie sprawy. Procedura jest w toku, a nową decyzję prezydent ma wydać do 17 września br. Czy uchwalenie przez radnych w najbliższy czwartek przystąpienia do zmian w mpzp dla wąwozu pozwoli skutecznie zablokować budowę biurowca?

Za Globusem pozostanie zielono

Na sesji radni zajmą się również uchwaleniem zmian w planie zagospodarowania terenów pomiędzy ulicami: Kazimierza Wielkiego, Aleksandra Jaworowskiego, Tomasza Zana i Filaretów. Pierwsze dwie wersje zmian zaproponowane przez planistów zostały negatywnie zaopiniowane m.in przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową, działkowców z ROD „Piastowski” i Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Przeciwnicy przedłożonych propozycji wskazywali, że na zbyt dużym obszarze dopuszczono zabudowę deweloperską. Zabiegali o nią właściciele położonych tam działek, którzy odzyskali je w wyniku uchylenia wydanych w czasach PRL decyzji wywłaszczeniowych. W tym roku miastu udało się wypracować kompromisową wersję zmian. Możliwość zabudowy blokami i budynkami usługowo-biurowymi do wysokości 33 metrów ograniczono do terenu położonego bezpośrednio po obu stronach ulicy Filaretów na wysokości gmachu ZUS i hali Globus (przy samym rondzie im. Porucznika M. Mokrskiego), a pozostałe tereny nadal będą zielone z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i ogródki działkowe.

Plan pod stadion wraca na sesję

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Lublin ponownie stanie uchwała w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Przeskok, gdzie miasto planuje budowę stadionu żużlowego. Przyjęta na czerwcowej sesji – mimo protestów miejskich aktywistów, ekologów i mieszkańców os. Skarpa – zdecydowaną większością głosów uchwała został uchylona w trybie nadzoru przez wojewodę.

Jak wyjaśnia miasto powodem było uchybienie formalne. – Do załączonego projektu uchwały zestawienia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu mpzp nie trafiła jedna, przeanalizowana w trakcie prac nad planem i zbieżna merytorycznie z wieloma innymi, które w zestawieniu się znalazły – wyjaśniają powody uchylenia uchwały miejscy urzędnicy, która zapewne w czwartek ponownie zostanie przyjęta.

To nie ostatni z dokumentów planistycznych, nad którymi na najbliższej sesji pochylą się lubelscy radni. Pod obrady trafią również projekty uchwał dotyczących zmian planów dla terenów położonych przy ulicach: Chemicznej, Jagiełły, Mełgiewskiej oraz Turystycznej. Projekty zmiany planów wyłożone były do publicznego wglądu od 29 marca do 20 kwietnia, a proponowane zmiany nie wzbudziły kontrowersji.

źródło lublin.eu, ZM