Miasto przyznało dotacje

Pieniądze z budżetu miasta na realizację zadań pożytku publicznego podzielone. Na ten cel Krasnystaw w br. przeznaczył ponad 220 tys. zł. Najwyższa dotacja w wysokości 35 000 zł została przyznana parafii rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej, która chce wspierać działania z zakresu pomocy społecznej, w tym organizację posiłków dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Organizacje pożytku publicznego działające na terenie Krasnegostawu dostały miejskie dotacje. Urzędnicy ogłoszony jeszcze w ostatnich dniach grudnia minionego roku konkurs podzielili na pięć obszarów: 1. ochronę i promocję zdrowia, działalność promocyjno-profilaktyczną oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 2. pomoc społeczną; 3. politykę społeczną, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym; 4. oświatę i wychowanie, turystykę i krajoznawstwo; 5. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem uzależnień dotacje dostały dwa podmioty. Krasnostawskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Odnowa” otrzymało 18 000 zł, a Fundacja „Winda” – 10 000 zł. Na udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychologicznej i prawnej 8 000 zł przyznano również Fundacji „Winda”.

Na wsparcie sportowych zajęć pozalekcyjnych, promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, miasto przeznaczyło w sumie 20 000 zł. Dotacje otrzymało pięć podmiotów. UKS „Wodnik” dostał 6 000 zł, UKS przy SP nr 4 – 5 000 zł, a UKS „Orlęta” przy SP nr 5, UKS „Songo” i Caritas Archidiecezji Lubelskiej po 3 000 zł.

Na wspieranie alternatywnych form zajęć rekreacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-profilaktycznych, aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym miasto zaplanowało również 20 000 zł. Stowarzyszenie „Carpe Diem” otrzymało 12 000 zł na zajęcia oraz wyjazd edukacyjno-sportowy. Caritas Archidiecezji Lubelskiej na zajęcia edukacyjne „Dzieciaki w akcji” dostał 5 000 zł, a Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Tęcza” na projekt „Poznajemy piękne polskie miasta – rozwijanie świadomości kulturowej i wiedzy” – 3 000 zł.

Zadania prowadzenia pomocy i doradztwa osobom zagrożonym uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi podjęła się jedynie Fundacja „Winda”. Na ten cel otrzymała 3 000 zł.

W obszarze pomocy społecznej wniosek złożyła jedynie parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizację posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i pomoc socjalno-materialną osobom zagrożonym ubóstwem, a także prowadzenie kuchni dla ubogich dostała najwyższą spośród wszystkich organizacji dotację, w wysokości 35 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym miasto przeznaczyło 35 000 zł. Pieniądze na wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz integrujących osoby niepełnosprawne, po 4 000 zł, dostały dwie organizacje, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Dysfunkcjami Rozwoju „Progres” i Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Z kolei na wspieranie działalności integrującej oraz rehabilitacyjno-edukacyjnej prowadzonej na rzecz osób starszych, będących w wieku emerytalnym dotacje dostały: Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 8 000 zł, Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej – 14 000 zł i Krasnostawskie Stowarzyszenie Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Warzywo” – 5 000 zł.

35 000 zł urzędnicy zaplanowali również na oświatę i wychowanie oraz turystykę i krajoznawstwo. Na podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie produktu turystycznego propagującego walory historyczno-krajobrazowe Krasnegostawu i okolic pieniądze dostało osiem podmiotów: Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury – 5 000 zł, Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanie” z Przedmieścia Góry – 3 500 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” – 10 000 zł, Stowarzyszenie Twórców Kultury „Paleta” – 16 500 zł, Stowarzyszenie Klub Rowerowo-Pieszy „Traper” – 3 000 zł, Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 2 500 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieście Zastawie – 3 000 zł i Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” – 1 500 zł.

Na ostatni z obszarów, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego miasto przeznaczyło 30 000 zł. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie dostała 4 000 zł, fundacja „Sanctus Nemus” w Izbicy – 2 000 zł, Stowarzyszenie Gloria Vitae – 10 000 zł, Stowarzyszenie Twórców Kultury „Paleta” – 4 000 zł i Stowarzyszenie „Pod Napięciem” – 10 000 zł.

W sumie organizacjom pożytku publicznego miasto przyznało na 2022 rok dotacje w wysokości łącznej ponad 220 000 zł. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here