Mniej bezrobotnych, ale stopa bezrobocia rośnie

Na koniec minionego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie zarejestrowanych było 2 920 osób bezrobotnych. To o 135 mniej niż rok wcześniej, ale stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo, wzrosła w tym czasie z 11 do 15,1%.

W województwie lubelskim wyższa stopa bezrobocia na koniec 2022 roku była tylko w powiatach: hrubieszowskim (16,5%), włodawskim (15,8%) i chełmskim (15,5%). Najniższą mogły pochwalić się: powiat łukowski (4,3%), Lublin (4,9%) i powiat puławski (5,5%). Średnia dla województwa wynosiła 8,1%.

W powiecie krasnostawskim najwięcej bezrobotnych na koniec 2022 roku było w samym Krasnystawie – 720 osób (w tym 368 kobiet). Podobną liczbę zanotowano na dzień 31 grudnia 2021 r. Z gmin powiatu krasnostawskiego największe bezrobocie było w Izbicy – 540 osób (270 kobiet). W innych gminach sytuacja przedstawiała się następująco: gm. Krasnystaw – 398 (210 kobiet), Żółkiewka – 231 (113), Siennica Różana – 214 (101), Kraśniczyn – 204 (85), Łopiennik Górny – 177 (75), Rudnik – 171 (76), Fajsławice – 133 (50), Gorzków – 132 (67).

– Analiza bezrobocia wykazuje, że na 31 grudnia ubiegłego roku 48 proc. ogólnej liczby bezrobotnych stanowiły kobiety – informuje Janusz Rzepka, dyrektor PUP w Krasnymstawie. – Bezrobotnych z prawem do zasiłku było jedynie 8,5 proc. Aż 1 910 osób należy do grona długotrwale bezrobotnych. Do 30. roku życia zarejestrowaliśmy 861 osób, a powyżej 50. roku – 658. Aż 1 282 osoby, które widnieją w naszym systemie, nie legitymują się żadnym doświadczeniem zawodowym. Wśród bezrobotnych jest też 109 osób niepełnosprawnych (w tym 37 kobiet).

Jeśli chodzi o kwalifikacje, wśród osób pozostających bez pracy i zgłoszonych do PUP w Krasnymstawie, dominują bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 894 osoby. – Jeśli chodzi o wyższe wykształcenie, w naszym systemie mamy 305 osób – zaznacza dyrektor Rzepka.

W minionym roku w ramach prac interwencyjnych zostało zatrudnionych 31 osób, rok wcześniej – 30. Z kolei na roboty publiczne skierowano 180 osób, o 20 więcej niż w 2021 roku. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 71 osób, o 13 mniej niż przed rokiem. Na staże skierowano 307 osób, w tym trzy niepełnosprawne. Dla porównania w 2021 r. było ich 342.

W ubiegłym roku 70 osób przebywających na bezrobociu zdecydowało się na założenie działalności gospodarczej, otrzymując bezzwrotną dotację. W sumie na ten cel PUP przeznaczył blisko 2 mln zł. To o prawie 800 tys. zł więcej, niż w 2021 r., kiedy to na założenie działalności zdecydowało się 55 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w 2022 roku zrefundował też 51 nowo powstałych miejsc pracy, przeznaczając na to 1 703 401 zł. W minionym roku krasnostawski PUP pozyskał 1 078 ofert pracy, tj. o ponad 200 więcej niż przed rokiem.

– W 2022 roku, pomimo udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy, wzrosło zainteresowanie pracodawców robotami publicznymi, więcej osób bezrobotnych skierowano na szkolenie, zarówno indywidualne jak i grupowe, więcej osób dostało dotację na podjęcie działalności gospodarczej, również więcej osób skierowano na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Miniony rok pod wieloma względami dla krasnostawskiego PUP był lepszy niż 2021 r. Pracodawcy z naszego powiatu chętniej korzystali z aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym i równie chętnie korzystali z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mogli doszkolić swoich pracowników, jak i samych siebie, zgodnie z przyjętymi priorytetami wydatkowania funduszy – dodaje dyrektor Janusz Rzepka. (s)