Na inhalacje do Lublina

O możliwość sfinansowania zakupu przez miasto inhalatora pneumatycznego AMSA, stosowanego w leczeniu ucha i zatok, pyta władze Świdnika radny Maciej Kantor. Ratusz odpowiedział, że nie ma obecnie takich możliwości i wniosek radnego przekierował do NFZ i Starostwa Powiatowego, któremu podlega świdnicki szpital, ale tu też odpowiedzi są negatywne.


Przed kilkoma miesiącami radny Maciej Kantor (ŚWS), z wykształcenia pielęgniarz, w interpelacji do władz miasta zwrócił uwagę na brak dostępności w Świdniku inhalatora pneumatycznego AMSA, stosowanego w leczeniu upośledzenia drożności trąbki słuchowej, chorób ucha środkowego czy zatok przynosowych.

– Rodzice chorych dzieci zmuszeni są jeździć na zabiegi do Lublina, co wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami i kosztami. Inhalacje przy użyciu inhalatora AMSA są często alternatywą dla zabiegów operacyjnych jak np. zabiegów założenia drenów do uszu. Inhalacje AMSA są nieinwazyjne, bezbolesne i nie wymagają od pacjenta specjalnego przygotowywania. Dlatego w imieniu swoim i mieszkańców, którzy korzystają z tego typu zabiegów, proszę o zakup tego urządzenia na rzecz szpitala lub którejś z przychodni – napisał radny.

Wniosek radnego miasto przekazało do Starostwa Powiatowego, jako organu, któremu podlega szpital oraz do lubelskiego Oddziału NFZ, celem rozważenia przez te jednostki możliwości wprowadzenia takiej usługi w ramach świadczeń realizowanych przez SP ZOZ w Świdniku lub którąś z przychodni. Starostwo przekazało, że świdnicki szpital nie ma umowy z NFZ na świadczenia z zakresu laryngologii; NFZ wskazał z kolei, że udzielanie świadczeń z zakresu otolaryngologii posiada NZOZ „Poradnie Otolaryngologiczne” przy al. Lotników Polskich 22, ale sprzęt jakim jest inhalator pneumatyczny AMSA nie jest uwzględniony w rozporządzeniach ministra zdrowia jako obligatoryjny do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, więc poradnie otolaryngologiczne, a tym bardziej gabinety lekarzy rodzinnych, nie mają obowiązku posiadania go.

Sprawę zakupu inhalatora radny poruszył także w jednej z ostatnich interpelacji. Zaznaczył, że z odpowiedzi na poprzednią uzyskał jedynie informację, gdzie w Świdniku świadczone są usługi z zakresu otolaryngologii. – Skoro wiemy, że usługi w tym zakresie realizuje poradnia przy al. Lotników Polskich, pytanie moje brzmi, czy jest możliwość zakupu tego typu urządzenia lub pomoc finansowa na ten cel – chce wiedzieć radny.

W odpowiedzi na jego interpelację Ratusz przypomina, że do zadań gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców; wytyczanie kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami oraz podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy.

– Pański wniosek nie wpisuje się w powyższe zadnia. Ponadto pragnę przypomnieć, że podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne zgodnie z zapisami działu V ustawy o działalności leczniczej, z tym że maksymalna wysokość środków publicznych, jest ustalana jako iloczyn planowanego kosztu realizacji zadania i współczynnika przychodów określającego stosunek przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do sumy wszystkich przychodów. W związku z powyższym informuję, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości sfinansowania zakupu inhalatora pneumatycznego AMSA z pieniędzy Gminy Miejskiej Świdnik – odpisał burmistrz. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here