Petent – urząd: nadchodzi e-rewolucja

19 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja pt. „eUrząd 2014-2020 Rozwiązania wspomagające funkcjonowanie i zarządzanie urzędem – szanse rozwoju w ramach nowej perspektywy finansowej”. Jej organizatorem była lubelska spółka MIKROBIT, obchodząca w tym roku 27-lecie swojej działalności, prężnie współpracująca zarówno z instytucjami publicznymi, jak i z firmami – nie tylko z Lubelszczyzny.
A to że większość urzędowych spraw już wkrótce będziemy mogli załatwić bez wychodzenia z domu za pomocą komputera, urządzeń mobilnych i internetu – tak jak obecnie coraz chętniej elektronicznie rozliczamy się z urzędem skarbowym – to już prawie pewne. Do 11 kwietnia 2016 r. Polacy złożyli już blisko 5 mln 900 tys. elektronicznych formularzy PIT, więc z roku na rok nabieramy coraz większego zaufania do internetu i… do własnych e-umięjetności.
Lubelska konferencja stała się znakomitą okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań w zakresie sfery tzw. e-usług, które wspomagają zarówno pracę urzędów, jak i załatwianie spraw przez mieszkańców. Wójtowie, burmistrzowie, sekretarze, skarbnicy i inni przedstawiciele jednostek administracji publicznej przysłuchiwali się zwłaszcza informacjom, dotyczącym terminów, zakresu projektu i kwalifikowalności wydatków w ramach inwestycji e-usługi dla samorządów. Obszerne informacje w tym zakresie przedstawiła Karolina Matras, Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. – W RPO Województwa Lubelskiego beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz administracja rządowa zespolona i niezespolona.
Przykładowe typy projektów, które można będzie sfinansować ze środków UE w ramach RPO, to właśnie przedsięwzięcia dotyczące rozwoju elektronicznej administracji. W grę wchodzi budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji, w tym aplikacji i systemów baz danych, zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Ponadto ze środków Programu beneficjenci będą mogli starać się o uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów, informatyzację procedur wewnętrznych, zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego – wyliczała ekspertka.
Rozwój elektronicznych usług publicznych to budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych, zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny) i e-kultury. Beneficjenci muszą pamiętać o zapewnieniu dostępności usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane będą inwestycje wykazujące komplementarność
z inwestycjami realizowanymi w perspektywie 2007-2013.
Ogłoszenie konkursów nastąpi w lipcu, a rozpoczęcie naboru wniosków w sierpniu 2016 r.
Dostępne będą także środki w Programie Operacyjnym „Polska Cyfrowa” Oś Priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Także w tym programie beneficjentami mogą być jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
Przykładowe typy projektów możliwych do sfinansowania z Programu Polska Cyfrowa to tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (tzw. A2B, A2C), tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (tzw. A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (tzw.A2B, A2C). Premiowane będą również projekty wpisujące się w kluczowe obszary wskazane w całym Programie Operacyjnym: rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe. Więcej informacji o możliwościach pozyskania środków na budowanie e-administracji można znaleźć w internecie na stronach Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl , Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl , Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl , Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl i Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl
Praktyczne aspekty zmian i możliwości wynikających z cyfryzacji uczestnicy konferencji mogli poznać podczas panelu, dotyczącego sposobów załatwiania spraw mieszkańców przez internet, funkcjonowaniu takich usług jak e-Podatki, e-Kancelaria, e-Rada, e-Zwiedzanie i ich integracji z innymi portalami.
Serwis e-Podatki, którego producentem jest Mikrobit Sp. z o.o., został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy chcę przeglądać i regulować swoje zobowiązania wobec urzędu przez internet. Zobowiązania wobec urzędu obejmują wszystkie podatki i opłaty lokalne przypisane do danego mieszkańca, są one zgodne z danymi w systemach, na których pracują urzędnicy. Serwis jest responsywny – jego wygląd i układ dostosowuje się automatycznie do wymiaru okna urządzenia, z którego korzysta użytkownik – gdy mieszkaniec przygląda go na smartfonie, czy tablecie, serwis wyświetla się w optymalny sposób. Serwis ePodatki spełnia również wymagane standardy dostępu do treści publikowanych w internecie dla osób z niepełnosprawnością.
Korzyściami z korzystania z e-rozwiązań, są przede wszystkim: dostępność z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu do interesujących go sald, informacji, decyzji, itp., możliwość dokonania płatności za zobowiązania poprzez system bankowości internetowej oraz wiele innych. Natomiast urząd przede wszystkim może usprawnić procesy związane z obsługą mieszkańców, obniżyć koszty bieżącego funkcjonowania oraz przede wszystkim budować wizerunek rozwijającej się jednostki administracji publicznej, która stawia nie tylko na nowe technologie, ale także ułatwienia dla mieszkańców.
Tygodnik „Nowy Tydzień” sprawował nad konferencją Patronat Medialny.
ROR

News will be here