Piękny jubileusz

(26 października) W sali włodawskiego starostwa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała z okazji 50-lecia swojego istnienia spotkanie jubileuszowe. Były życzenia, kwiaty i wielkie podziękowania za pół wieku pomocy Poradni dla mieszkańców powiatu włodawskiego.

Spotkanie rozpoczął występ chóru Gaudeamus ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Część oficjalną jubileuszu rozpoczęły prelekcjami Joanna Litwiniuk-Kupisz – dyrektor Poradni i Justyna Torbicz – pedagog Poradni.

Jubileusz zgromadził nie tylko liczne grono przedstawicieli samorządu, w tym Andrzeja Romańczuka – starostę włodawskiego, ale także szkół, instytucji i służb zaprzyjaźnionych. Obecni byli również nauczyciele, rodzice oraz młodzież. Byli zatem ci wszyscy, którzy są zainteresowani wspieraniem talentów, zdolności i kreatywności dzieci i młodzieży.

Pięknym zwieńczeniem jubileuszu była prezentacja wokalna uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie oraz koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, wychowanków MDK i SP nr 3 we Włodawie

Joanna Litwiniuk-Kupisz, dyrektor PPP, nie kryła wzruszenia, gdy tak wiele osób dziękowało za pomoc i służbę, jakiej na co dzień Poradnia udziela, zwłaszcza dzieciom i młodzieży włodawskiej. – Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy po to, aby udzielać porad i zajmować się opieką psychologiczną oraz pełnić nadzór pedagogiczny nad naszymi wychowankami – mówiła dyrektor.

– Dyrekcji i Pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia wyrazy serdecznego podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju edukacyjno-społecznego powiatu włodawskiego i wychowywania pokoleń młodych ludzi wraz z życzeniami kolejnych sukcesów – napisał starosta Romańczuk w okolicznościowym dyplomie.

Historia Poradni

Początki działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie sięgają 1969 roku, kiedy to w październiku uchwałą prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie została powołana Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie obejmująca opieką psychologiczno-pedagogiczną teren całego powiatu.

Przez 30 lat, pomimo likwidacji powiatu w 1975 roku, poradnia we Włodawie obejmowała swym zasięgiem ten sam obszar: miasto Włodawę oraz gminy – Włodawa, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Cyców, Wyryki, Sosnowica, Hańsk. Decyzją Kuratora Oświaty w Chełmie z 1 października 1993 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie. Do końca 1998 roku organem prowadzącym i nadzorującym był Kurator Oświaty w Chełmie.

W związku z reformą administracyjną kraju od 1 stycznia 1999 roku jesteśmy placówką samorządową, organem prowadzącym jest Powiat Włodawski, a sprawującym nadzór merytoryczny – Kurator Oświaty w Lublinie. Uległ też zmianie rejon działania poradni i pokrywa się on z terenem powiatu. Pierwszym dyrektorem poradni została mgr Danuta Handor, która kierowała placówką nieprzerwanie przez 29 lat, czyli do roku 1998, kiedy to przeszła na emeryturę. W latach 1998 – 2009 funkcję dyrektora pełniła mgr Jolanta Rzeczycka. Obecnie dyrektorem poradni jest mgr Joanna Litwiniuk-Kupisz. Kadra pedagogiczna liczy dziewięciu specjalistów (pedagogów, psychologów i logopedów).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa, aby: wspomagać rozwój psychiczny, społeczno-emocjonalny oraz fizyczny dzieci i młodzieży; zmniejszać skutki zagrożeń, jakie niesie cywilizacja; promować rangę rodziny i wspomagać jej rozwój; ułatwiać młodzieży wybór zawodu na miarę zainteresowań, możliwości i potrzeb klienta oraz środowiska; utrzymywać dobry kontakt i wspierać merytorycznie nauczycieli i wychowawców w ich pracy bieżącej i rozwiązywaniu problemów uczniów; przyczyniać się do radości i sukcesów osób zainteresowanych; łagodzić stres i niepokoje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here