Pochylili się nad rozwojem Wojsławic

Jak uczynić gminę Wojsławice jeszcze bardziej atrakcyjną i jak najlepiej wykorzystać jej potencjał – odpowiedzi m.in. na te pytania szukali uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej przez gminę Wojsławice we współpracy z PANS oraz Chełmskim Towarzystwem Naukowym.

Konferencja trwała trzy dni. Jej inauguracja odbyła się 17 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Kolejnego dnia wykłady odbywały się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. W przerwie uczestnicy mieli okazję obejrzeć prace wojsławickich artystów i spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Trzeciego dnia uczestnicy zwiedzali wybrane atrakcje turystyczne gminy.

– Przygotowania do tej konferencji trwały od wielu miesięcy. Podejmując współpracę z uczelnią wyższą chcieliśmy wykorzystać wiedzę naukową w realizacji swoich zadań i kształtowaniu kierunków naszego dalszego rozwoju. Przedstawione w trakcie konferencji wystąpienia obejmowały różne dziedziny, w tym rolnictwo i turystykę i wskazały możliwości ich lepszego wykorzystania – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.

Potencjał dla rozwoju gminy dostrzeżono w nowoczesnym podejściu do uprawy gleby, odpowiednich warunkach do powstawania farm i instalacji fotowoltaicznych, niskim zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, co może sprzyjać produkcji zdrowej, ekologicznej żywności, a także produkcji rolniczej, głównie roślinnej, która może być bazą do powstawania firm przetwórczych.

Wiele uwagi poświęcono również wielokulturowej przeszłości gminy i walorom turystycznym; podkreślano stosunkowo dużą liczbę zachowanych obiektów naturalnego dziedzictwa kulturowego oraz bogactwo przyrodnicze, źródła i wąwozy oraz ścieżki edukacyjno-przyrodnicze.

– W tym zakresie nasz partner, czyli PANS w Chełmie, zadeklarował przeprowadzenie pogłębionych badań wody z naszych naturalnych źródeł oraz badania georadarowe dawnego zamczyska w Wojsławicach. Te deklaracje należy uznać za dodatkowy efekt konferencji i rozpoczętej współpracy z PANS. Przewijały się także różne propozycje wykorzystania wody z licznych źródeł bijących na terenie gminy Wojsławice poprzez ich wykorzystanie nie tylko do celów turystycznych, a może do butelkowania i sprzedaży, a także do wykorzystania naszej zdrowej wody do przetwórstwa warzyw i owoców lub też wykorzystania wody do celów leczniczych z wykorzystaniem naturalnych ziół znajdujących się na naszym terenie.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie zadeklarował także współpracę w zakresie promocji Obszaru Chronionego Natura 2000 w Putnowicach. Konferencję należy uznać za udaną. Mamy nadzieją, że przyniesie ona efekty, które wykorzystane zostaną przy bieżącej realizacji zadań gminy i działaniach strategicznych na kolejne lata – dodaje wójt Gołębiowski. (w)