Podnieśli diety

Radni gminy Żmudź jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 rok. Podnieśli też diety sobie oraz sołtysom. Na poprzedniej sesji podwyższyli wynagrodzenie wójt Edycie Niezgodzie.

Ostatnia w 2018 r. sesja liczyła rekordową liczbę punktów – aż 38. W większości były to uchwały w sprawie zmiany statusów sołectw gminy Żmudź. Konieczne było wprowadzenie do tych dokumentów zapisów o wydłużeniu do 5 lat organów sołectw (sołtysa i rady sołeckiej).

Ważnym punktem obrad było ustalenie diet radnych. Dotychczas zryczałtowane miesięczne diety wynosiły: 800 zł dla przewodniczącego rady gminy, 400 zł dla wiceprzewodniczącego rady i po 300 zł dla pozostałych radnych. Większość rajców stwierdziła, że to za mało i już czas na podwyżkę.

Padł wniosek, aby dieta dla przewodniczącego wynosiła 1000 zł, dla wiceprzewodniczącego – 500 zł, a dla radnych – 400 zł. Radni argumentowali, że podwyżka jest zasadna, bo „koszty życia rosną”. Uchwałę w tej sprawie podjęto 12 głosami „za”, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym.

Sołtysi też dostaną 50 zł podwyżki. Radni uchwalili im diety w wysokości 200 zł za udział w posiedzeniach na sesjach, komisjach i naradach zwoływanych przez wójta gminy Żmudź.

Ale podwyżkę dostała też gospodarz gminy Żmudź. Wyższe o 1600 zł brutto wynagrodzenie dla Edyty Niezgody radni uchwalili na sesji rady gminy kilka tygodni wcześniej. O podwyżkę płacy dla niej (ale też dla urzędników, którzy na to „zasługują”) wnioskował radny Jerzy Senderski, tłumacząc, że Niezgoda otrzymywała dotąd najniższą pensję spośród wójtów powiatu chełmskiego.

Od stycznia br. wójt otrzymuje 4700 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1900 zł dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a także dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 r. Dochody zaplanowano na 15 mln 641 tys. zł, a wydatki na 15 mln 160 tys. zł. Nadwyżka – 481 tys. zł – przeznaczona ma być na spłatę kredytów. Najważniejsze zaplanowane inwestycje to m.in. przebudowy dróg w Ksawerowie, Leszczanach, Kazimierówce, budowa placu zabaw i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Żmudzi, adaptacja pomieszczeń na przedszkolne w żmudzkiej szkole. (mo)