Podsumowanie gigantycznej ankiety

Prawie 13 tysięcy ankietowanych osób, ponad 10 tysięcy odwiedzonych mieszkań, kilka lat pracy – Arkadiusz Szczepański, emerytowany policjant i społecznik, opublikował zbiorcze wyniki „Ankiety Bezpieczeństwa” na Czubach Północnych, czyli akcji, podczas której pytał mieszkańców np. o to, czy rozpoznają swojego dzielnicowego i jakie zagrożenia widzą w najbliższym otoczeniu.

Mieszkańcy Czubów Północnych przeciętnie oceniają poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Najwięcej, bo 42% ankietowanych oceniło je „średnio”, 7% „bardzo dobrze”; 38,5% „dobrze”; 6,5% „źle”, 1% „bardzo źle”, a 5% nie miało na ten temat zdania.

Na pytanie „Co Pana/Panią niepokoi lub powoduje poczucie zagrożenia w miejscu zamieszkania?” 57% ankietowanych wskazało „picie alkoholu w miejscu publicznym”, 51% „akty chuligaństwa i wandalizmu” (np. dewastowanie placów zabaw, graffiti na elewacjach budynków, podpalanie śmietników itp.), 37% – pozostawianie psów bez nadzoru, 18% – włamania do mieszkań, 16% – włamania do piwnic, a 14% włamania do samochodów. Tylko 4% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nic mnie nie niepokoi i nie powoduje że czuję się zagrożony/a”.

Swojego dzielnicowego zna 12% ankietowanych, choć 53% chciałoby go poznać. Gorsza jest rozpoznawalność dzielnicowego Straży Miejskiej, którego zna 4% ankietowanych. Na pytanie „Jak często widzi Pan/Pani patrole Policji w okolicach swojego miejsca zamieszkania?” 2,5% ankietowanych odpowiedziało „bardzo często”; 12% „często”; 22% „średnio”; 33% „rzadko”; 18% „bardzo rzadko”, a 12% „wcale”. Z kolei na pytanie „Jak często widzi Pan/Pani patrole Straży Miejskiej w okolicach swojego miejsca zamieszkania?”, aż 58% ankietowanych odpowiedziało „wcale”; 16% „bardzo rzadko”; 18,3% „rzadko”; 6% „średnio”; 1,2% „często”, a 0,5% „bardzo często”.

Mieszkańcy mieli problem z oceną pracy policjantów najbliższego, VII Komisariatu Policji. 55,5% ankietowanych nie miało na ten temat zdania; 21,5% oceniło ją „średnio”; 2,5% „bardzo dobrze”; 15% „dobrze”; 4% „źle”, a 1,5%; bardzo źle”.

Z wynikami nie zgadzają się przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Z kolei Arkadiusz Szczepański przekonuje, że przeprowadzane przez niego ankiety lepiej oddają rzeczywistość, aniżeli np. badania przeprowadzane przez CBOS, z których wynika, że Polacy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania i dobrze oceniają pracę służb.

Jak wypadły poszczególne osiedla na Czubach Północnych? – Z czterech opisanych osiedli mieszkaniowych wchodzących w skład dzielnicy najlepiej w kwestii bezpieczeństwa wypadło os. Łęgi, gdzie 50% mieszkańców oceniło je jako dobre i bardzo dobre, na drugim miejscu znalazło się os. Ruta (49%), a na trzecim os. Błonie (44%) – wylicza A. Szczepański. Na ostatnim miejscu znalazło się osiedle Skarpa (37,5% pozytywnych odpowiedzi). Grzegorz Rekiel