Pokonują bariery, działają dla innych

„Aktywni z Lublina” 2019

Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, uhonorował 11 osób za zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych. Uroczystość odbyła się w środę, 25 września, podczas gali „Aktywni z Lublina” w Centrum Kultury.


Medale i wyróżnienia zostały przekazane laureatom XIV Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin. Doceniono wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze i sportowe osób niepełnosprawnych, przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina a także zaangażowanie instytucji i organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Osoby nominowane wskazała Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie wniosków złożonych przez osoby ze środowiska niepełnosprawnych. W tym roku wpłynęło łącznie 18 zgłoszeń. Po obradach nagrodzono 11 osób.

Nagrodzeni:

Wśród osób z niepełnosprawnościami za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe nagrodzono trzy osoby:

Tadeusza Wójcika – muzyka i wokalistę, który nieodpłatnie uświetnia swoimi występami wiele imprez okolicznościowych organizowanych przez domy pomocy społecznej, kluby seniora etc. Zapewnia niepowtarzalną oprawę muzyczną i wokalną w wielu projektach kierowanych do osób z niepełnosprawnościami, starszych, wykluczonych i zagrożonych ubóstwem. Od kilku lat uczestniczy w opracowaniu materiałów szkoleniowych, programu zajęć, animowaniu oraz przeprowadzaniu cyklu szkoleń integracyjno-poznawczych w lubelskich przedszkolach w ramach projektu „Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Annę Makowską, która od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na UMCS oraz studia podyplomowe na KUL. Od 2000 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Ma wiele pasji, które stara się rozwijać. Poetka, wielokrotnie nagradzana w konkursach literackich.

W latach 2012-2014 brała udział w projekcje Fundacji Jaśka Meli „Niepełnosprawni w górach – razem na szczyty”. Zdobyła 27 z 28 szczytów Korony Gór Polski. Wielokrotnie brała udział w Światowych Dniach Młodzieży w wielu krajach. Przejechała tysiące kilometrów na rowerze trójkołowym, biorąc udział w kilku długich wyprawach rowerowych. Od ponad 20 lat jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siloe”. Regularnie uczestniczy w spotkaniach, pielgrzymkach i wczasorekolekcjach. Od dwóch lat prowadzi kronikę Stowarzyszenia.

Wiesława Olechowskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył również Studium Ekonomiczne – kierunek Rachunki i Finanse. Wykształcenie zdobył już jako osoba niepełnosprawna. Przez wiele lat poświęcał się działaniom na rzecz osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w Stowarzyszeniu Grupa Aktywnej Rehabilitacji, której był współzałożycielem. Przez kilka lat był Sędzią Społecznym w Sądzie Okręgowym w Lublinie w Wydziale Karnym.

Współzałożyciel Fundacji ,,EFRON” i Spółdzielni Socjalnej ,,Wrotków”. Stały współpracownik Fundacji Fuga Mundi. Od 2008 r. prowadzi zajęcia w formie wykładów i warsztatów z zakresu działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Prowadzi stałe poradnictwo prawne w ramach projektu ,,Akademia Niezależnego życia” skierowanego do osób z niepełnosprawnością. Pomimo znacznej niepełnosprawności realizuje swoją pasję, którą jest motoryzacja i stanowi wzorzec osobowy dla innych osób niepełnosprawnych pokazując, że można być aktywnym społecznie i zawodowo.

Doceniono także osoby działające na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami. Cztery osoby otrzymały medale, a jedna dyplom. Medale otrzymali: Katarzyna Siedlecka, psycholog pracująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie. Niezwykle zaangażowana w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Na co dzień zajmująca się pomocą uczniom ośrodka oraz wspieraniem rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych prowadząc grupy wsparcia. Przygotowuje do pracy z osobami niepełnosprawnymi młodych nauczycieli i specjalistów. Wspiera organizacje pozarządowe, realizuje społecznie wiele projektów między innymi w Stowarzyszeniu Camino, Fundacji Alfa i Stowarzyszeniu Słoneczko.

Robert Sych, pedagog specjalny, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, nauczyciel i terapeuta zajmujący się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jako działacz społeczny i osoba zaangażowana w pracę dla uczniów niepełnosprawnych w lubelskich placówkach edukacyjnych zna doskonale problematykę oraz ich funkcjonowanie. Przewodniczący Klubu Olimpiad Specjalnych ,,Olimpijczyk” w SOSW nr 2 przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie. Jednym z jego ostatnich osiągnięć było przebiegnięcie Maratonu Lubelskiego z niepełnosprawnym chłopcem w wózku. Od dziesięciu lat prowadzi rehabilitacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zrzeszonej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie CAMINO.

Zbigniew Prokopiuk, aktywnie działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Pracował w Spółdzielni Niewidomych, był współzałożycielem Klubu Sportowego Osób Niewidomych ,,Hetman”, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących ,,Cross” w Warszawie oraz Klubu Sportu i Turystyki Inwalidów Wzroku ,,IKAR” przekształconego w Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych ,,IKAR, gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa. Dzięki jego staraniom Klub poszerzył działalność sportową o rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku. To były zawodnik Startu Lublin uprawiający lekkoatletykę oraz piłkę toczoną, wieloletni członek kadry narodowej Polski obecnie instruktor sportu osób z niepełnosprawnościami. Wychował wiele pokoleń sportowców. Jego wychowankowie osiągają sukcesy w sporcie osób niepełnosprawnych w kraju i Europie.

Anita Grzegorczyk, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością CAMINO inicjująca liczne działania dla i na rzecz tego środowiska. Od trzech lat współorganizuje Festiwal Mikołajki Hip-Hopowe, w którym uczestniczą dzieci i młodzież zainteresowana tańcem bez względu na poziom sprawności intelektualnej. Pani Anita dostrzega również potrzeby rodziców i rodzeństwa osób niepełnosprawnych i udziela im kompleksowej pomocy. Przez wiele lat prowadziła nieformalny telefon zaufania dla rodziców dzieci z Zespołem Downa i współorganizowała spotkania grupy wsparcia.

Dyplomem został wyróżniony Mariusz Trościańczyk, pedagog specjalny, długoletni nauczyciel i terapeuta zajmujący się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trener Klubu Olimpiad Specjalnych ,,Olimpijczyk” w SOSW nr 2 przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie. Jednym z jego osiągnięć jest przygotowanie Artura Kosiora – ucznia SP nr 53 w Lublinie do uczestnictwa w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Pyeogchang. Uczeń wywalczył złoto w biegu narciarskim na 50 metrów i srebro w biegu na 100 metrów. Pan Mariusz od 10 lat prowadzi rehabilitacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zrzeszonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,CAMINO”.

Medale otrzymały także dwie organizacje i jedna instytucja działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego w Lublinie – organizacja od 2010 r. propaguje ideę dyscypliny sportowej Taekwondo, poprzez czynny udział osób niepełnosprawnych intelektualnie w treningach i zawodach sportowych w Polsce, Europie i na świecie. Uczestnicy zajęć sportowych – osoby z niepełnosprawnością, zostali mistrzami świata w 2019 r. zajmując II/III/III miejsca w Antalii w Turcji, a w 2018 r., mistrzami Europy I/I/II/III miejsca w Bułgarii. Pierwszymi sportowcami stali się uczestnicy WTZ Teatroterapia. Osobą, która wprowadziła ideę sportu walki w środowisku osób niepełnosprawnych był śp. Marek Budzyński.

„Słoneczko” Stowarzyszenie” Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – stowarzyszenie powstało w 2007 r. Założone przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz specjalistów – pasjonatów zajmujących się problematyką niepełnosprawności. Jego celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom, organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki, oraz popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością. Jako zespół praktyków i specjalistów niejednokrotnie Stowarzyszenie prowadziło zajęcia nieodpłatnie, oferując pomoc i terapię adekwatną do potrzeb niepełnosprawnych dzieci.

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu powstał w 1989 r. z inicjatywy osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Zrzesza osoby ze schorzeniami narządu ruchu oraz osoby, które chcą działać na ich rzecz. Celem Związku jest obrona interesów osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wyzwalanie inicjatywy w kierunku wszechstronniejszej rehabilitacji oraz kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi zdrowych i osób z niepełnosprawnościami.

Uroczystości w Centrum Kultury uświetnił występ wokalistów: Doroty Krać oraz Łukasza Jemioły. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here