Pół wieku SOSW

(24-25 listopada) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie obchodził 50-lecia istnienia. Dwudniowe uroczystości jubileuszowe były okazją do podkreślenia szczególnego znaczenia tej placówki w powiecie włodawskim.

Uroczystości rozpoczęły się w czwartek mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, koncelebrowaną przez proboszcza ks. Marka Kota. W homilii ks. Kot przytoczył słowa Jana Apostoła, aby być „wszystkim dla wszystkich”. Tego dnia starosta Andrzej Romańczuk złożył kwiaty pod tablicą patrona szkoły ks. J. Twardowskiego. Postać ks. Twardowskiego pełni ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym niepełnosprawnych dzieci i młodzieży placówki; jego poezja wpływa na kształtowanie postaw i zachowań uczniów oraz pomaga w wyborze właściwych wartości w życiu. Główne uroczystości miały miejsce w piątek, w sali gimnastycznej Ośrodka. Dyrektor Piotr Huczuk przedstawił historię szkoły oraz podziękował kadrze pedagogicznej i pracownikom za lata współpracy.

Pokaz zdjęć i filmów z dziejów szkoły rozbudził wspomnienia nauczycieli i pracowników Ośrodka. Później P. Huczuk odbierał moc prezentów i podziękowań od wielu gości. Wśród nich nie mogło zabraknąć wicestarosty Tomasza Korzeniewskiego, burmistrza Włodawy Wiesław Muszyńskiego i wójta gminy Włodawa Dariusza Semeniuka. Przybył również wicekurator Mirosław Wójcik, który zakończył swoje wystąpienie… rewelacyjnym songiem ku chwale szkoły.

Oprawę artystyczną zapewnili wychowankowie Ośrodka. Część artystyczna zawierała przedstawienie teatralne, muzyczne i taneczne w wykonaniu wychowanków placówki. Na koniec oficjalnie odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 50. rocznicy powstania SOSW we Włodawie. Tablica upamiętniająca jubileusz będzie widocznym wspomnieniem tych, którzy przez te 50 lat podejmowali misję wychowania i kształcenia kolejnych pokoleń uczniów. Ośrodek w ciągu pięćdziesięciu lat stale bowiem rozwijał swoją bazę dydaktyczno-wychowawczą, która obecnie daje warunki niezbędne do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie jest placówką publiczną, która kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Ośrodek zapewnia całodobowy pobyt w Internacie, dowozy busem szkolnym, wsparcie pedagoga i psychologa, opiekę pielęgniarki, obiady w stołówce szkolnej. Każdy uczeń szkoły realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka. Ośrodek pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje bardzo nowoczesną bazą lokalową, zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno – terapeutycznej. Edukacja wspierana jest nowoczesnymi technologiami multimedialnymi. Do szkół Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W jego skład wchodzi: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. (pk)