Poszukiwanie sprawiedliwych

Osiemdziesiąt osób o nieskazitelnym charakterze, wykształceniu minimum średnim i w wieku od 30 do 70 lat może zostać ławnikami sądowymi. Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.
Wykształcenie i wiek to tylko część całej listy wymagań, jakie musi spełnić osoba chcąca być ławnikiem. Aby nim zostać, trzeba posiadać obywatelstwo polskie i mieszkać w Lublinie od co najmniej roku, wykazać się dobrym stanem zdrowia oraz nie być karanym.
Jeśli chcemy być ławnikami, musimy przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko nam postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kandydat nie może być także pozbawiany władzy rodzicielskiej.
– Karty zgłoszeń wraz z załącznikami należy składać w Biurze Rady Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, osobiście albo złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lublin. Można ją również otrzymać we wszystkich punktach Biura Obsługi Mieszkańców UM i w Biurze Rady Miasta. Wybór ławników sądowych przeprowadzony będzie 20 października tego roku podczas na sesji Rady Miasta.MJ