PROW – jaki był, jaki będzie

Zanim porozmawiamy o nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020, wróćmy jeszcze do poprzedniej. Co udało się z programu 2007-2013 zrealizować w województwie lubelskim?
Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego: W całym okresie programowania beneficjenci złożyli do urzędu aż 7,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę 1,7 miliarda złotych. Po weryfikacji podpisaliśmy 4657 umów, będących jednocześnie decyzjami przyznającymi pomoc finansową na kwotę ponad miliarda złotych. Za te pieniądze realizowane były tzw. zadania delegowane, związane z dofinansowaniem projektów w zakresie: scalania gruntów, gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, odbudowy i rozwoju wsi, a także małych projektów.
Niektóre z działań były nie tylko ważne z punktu widzenia mieszkańców obszarów wiejskich, ale całej Lubelszczyzny, także tych żyjących w miastach!
W tym miejscu trzeba oczywiście wspomnieć o tych związanych z gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi. Dzięki pieniądzom z tego działania za 83 miliony powstały 32 kilometry wałów przeciwpowodziowych, a za nieco ponad milion dwie budowle regulacyjne.
W PROW 2007-2013 gros środków przeznaczono na budowę, remont lub wyposażenie infrastruktury wiejskiej.
Wszystko w celu polepszenia warunków życia na tych obszarach. To działanie objęło aż 783 budynki pełniące różne funkcje: rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, świetlice i domy kultury na kwotę blisko 230 milionów, a także 347 obszarów, takich jak place chodniki o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych na kwotę ponad 90 milionów. 76,3 miliona przeznaczyliśmy na obiekty sportowe i place zabaw. Dodatkowo prawie pięć milionów zainwestowanych zostało w 12 sal ekspozycyjnych, 3,5 miliona w budowę 11,3 km ścieżek rowerowych, a 11,7 mln w powstanie 54 miejsc wypoczynku i terenów zielonych. Dzięki tym środkom zrewitalizowano 15 budynków wpisanych do rejestru zabytków, odnowiono 5 pomników historii, a także elewację i dachy zewnętrzne 63 budynków architektury sakralnej. Odnowiono lub objęto konserwacją również pięć miejsc pamięci.
Kultura, sport, historia. A co z turystyką, która w ostatnim czasie dość intensywnie rozwija się na Lubelszczyźnie, zwłaszcza na obszarach wiejskich?
Dzięki pieniądzom przyznanym na małe projekty w województwie lubelskim powstało aż 512 obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 62 inne przeszły remont. Wyremontowano 270 świetlic i 8 muzeów.
Sporo tego. A na co zostaną wydatkowane środki w nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020?
Samorząd województwa lubelskiego w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrażać będzie trzy działania. W pierwszym wspierać będziemy podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich. Na to zadanie wydamy łącznie ponad 58,3 mln euro, z czego 4,1 mln na targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, 16,6 ml na gospodarkę wodno-ściekową, 29,2 mln na modernizację i budowę dróg, 2,7 ,mln ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, 1,6 mln na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, a nieco 1 milion na kształtowanie przestrzeni publicznej.
W drugim środki zostaną przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Tutaj limit określony został na niecałe 27, 4 mln euro, czyli ponad 100 milionów złotych. Trzecie zadanie to wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, m.in. w zakresie przygotowania, realizacji strategii rozwoju lokalnego. Na program LEADER wydamy około 160 milionów złotych.
Obecnie trwa ocena wniosków złożonych już w nowej perspektywie PROW. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zgłoszonych zostało 459 wniosków. A co nas jeszcze czeka w tym roku?
Ocena zgłoszonych projektów potrwa do końca miesiąca. Za chwilę wystartuje kolejny konkurs w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Na przełomie sierpnia i września planowany jest z kolei nabór wniosków z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej. Serdecznie zapraszam do śledzenia informacji na stronie internetowej prow.lubelskie.pl, a także lokalnej prasy.
Dziękuję za rozmowę.

News will be here