Przygotowania do scaleń w Starym Brusie

(10 września) Kilkadziesiąt osób przybyło na spotkanie do świetlicy w Starym Brusie. Dotyczyło ono akceptacji przebiegu prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego w ramach planowanego projektu. Głównym prelegentem był wicestarosta Adam Panasiuk. Wśród obecnych byli ponadto, m.in. wójt Paweł Kołtun i radny powiatowy Marian Kupisz.

Gdy z końcem zeszłego roku w budżecie Ministerstwa Rolnictwa zapisano dodatkowe 120 mln zł na scalenia gruntów w województwie lubelskim wówczas pojawiły się nadzieje na wpisanie do Programu Scaleń Gruntów nowego obiektu z powiatu włodawskiego. Starania władz powiatu zakończyły się sukcesem, gdyż do istniejącej już listy z 10 obiektami dopisano kolejnych 13 obiektów, w tym Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie.

Zadowolenie mieszkańców wielu miejscowości trwało jednak dość krótko, gdyż z tej szerokiej listy tylko 4 obiekty udało się przygotować i zostaną one złożone w konkursie na otrzymanie finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego nabór kończy się już niebawem, tj. 19 września. Na szczęście, wśród tych obiektów znalazły się Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie.

Problemy, jakie pojawiły się w przygotowaniu dokumentacji na otrzymanie dofinansowania, wyjaśnia wicestarosta Adam Panasiuk, odpowiedzialny za realizację scaleń w naszym powiecie: – Przygotowanie dokumentacji, załączonej do wniosku o przyznanie pomocy, to olbrzymie wyzwanie. Wydać postanowienie o wszczęciu postępowania można na wniosek minimum 50% właścicieli gruntów lub właścicieli gruntów minimum 50% powierzchni obrębu.

A często ci właściciele są nieuchwytni, przebywają za granicą, w dodatku pojawiają się problemy ze współwłasnościami. Ale przy olbrzymiej pomocy wójta i urzędników gminy udało się nam osiągnąć wskaźnik 70% zgody. Kolejny etap to postępowanie środowiskowe, które również udało się nam bez zbędnej zwłoki przeprowadzić. Także uzgodnienia dotyczące zagospodarowania poscaleniowego uzyskały akceptację wszystkich członków rady uczestników scalenia. Okazuje się, że inne powiaty z tymi problemami nie potrafiły się uporać.

Scalenie gruntów zostanie przeprowadzone na obszarze 1365 ha (wyłączono obszar Poleskiego Parku Narodowego, stawy rybne i część działek Lasów Państwowych). W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewidziano wybudowanie 6,2 km dróg (w tym o nawierzchni bitumicznej), przebudowę 12 km dróg oraz odtworzenie 1,4 km rowu odwadniającego. Szacowany koszt zagospodarowania to 7,8 mln zł, a prace wykonane zostaną najpewniej w 2021 r. (pk)