Radni nie chcą dziurawej drogi od sejmiku województa

(10 września) Podczas sesji Rady Gminy Wyryki podjęto jednogłośnie negatywne stanowisko w sprawie pozbawienia przez Sejmik Województwa Lubelskiego kategorii drogi wojewódzkiej DW 818. Zdaniem radnych obarczanie tą drogą biednego powiatu i jeszcze biedniejszej gminy jest absurdem.

Radni podczas czwartkowej sesji podjęli trzy uchwały. Dotyczyły zmian w budżecie, uchwalenia statutu GOPS i ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu. Ta ostatnia uchwała dotyczyła wyprawiania pogrzebu osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym, zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w przypadku braku osób bliskich.

Jednak najciekawsze było stanowisko w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (na powiatową ) drogi nr 818 leżącej w znacznej części przez gminę Wyryki. Obecny gościnnie na sesji starosta włodawski Andrzej Romańczuk skutecznie przekonywał radnych do zasadności zajęcia negatywnego stanowiska w tej sprawie. – Zarówno powiat, jak i gmina Wyryki nie mają wystarczających środków na bieżącą działalność, a tu jeszcze dokłada nam się kolejny obowiązek w postaci konieczności utrzymywania i remontów drogi, która jest – mówiąc delikatnie – w niekoniecznie idealnym stanie – mówił A. Romańczuk.

Poniżej fragment przyjętego stanowiska:

My, radni Rady Gminy Wyryki, stanowczo sprzeciwiamy się pozbawienia przez Sejmik Województwa Lubelskiego kategorii drogi wojewódzkiej dla DW 818.Obniżenie kategorii drogi jest więc bezzasadne i krzywdzące dla mieszkańców powiatu włodawskiego i parczewskiego. Należy zaznaczyć, iż na terenie powiatu włodawskiego inwestycji na drogach krajowych i wojewódzkich jest niewiele, pewnie proporcjonalnie do ilości dróg najmniej w całym województwie. Zatem pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej dla DW 818 jest kolejnym ukaraniem powiatu, co najbardziej odbije się na gminie Wyryki, bo przez gminę przebiega ponad 20 km DW 818. Ponadto droga ta znajduje się w złym stanie technicznym, a przekazanie jej w zarząd dla Powiatu Włodawskiego nie rokuje nadziei na poprawę jej stanu technicznego. Powiat Włodawski zarządza siecią ok. 400 km dróg, z czego zdecydowana większość tych dróg znajduje się w stanie złym lub bardzo złym, zatem potrzeby inwestycyjne powiatu bez drogi DW 818 już są olbrzymie.

Wielokrotnie otrzymywaliśmy odpowiedź władz powiatu, że środki otrzymywane w ramach części drogowej subwencji wystarczają jedynie na utrzymanie dróg w stopniu podstawowym, nie pozwalają na planowanie kompleksowych inwestycji. Z przekazanych przez Zarząd Dróg Powiatowych informacji wynika, że od powstania powiatów w 1999 roku do końca zeszłego roku zmodernizowano jedynie 45 km dróg powiatowych.

Zatem należałoby przyjąć, że przebudowa 25 km DW 818 zajęłaby Powiatowi Włodawskiemu kilkanaście lat, oczywiście przy założeniu braku inwestycji na innych drogach powiatowych, co oczywiście jest nierealne. Powiat Włodawski warunkuje inwestycje drogowe dotacją gminy w wysokości 50% kosztów własnych. Przy dochodach Gminy Wyryki, która jest gminą biedną, nie jesteśmy w stanie udzielić takiego wsparcia na przebudowę dłuższych odcinków, co sprawia, że stan dróg powiatowych w naszej gminie jest bardzo zły.

Jesteśmy też przekonani, że wraz z przekazaniem DW 818 pod zarząd powiatu nastąpi także znaczne obniżenie standardu jej utrzymania w postaci mniejszej częstotliwości remontów cząstkowych, wykaszania poboczy, wycinki zakrzaczeń czy zwalczania śliskości na jezdni. Nietrudno zauważyć, że bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w porównaniu do dróg powiatowych znajduje się na znacznie wyższym poziomie.

Reasumując, pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej dla DW 818 stworzy barierę rozwojową dla naszej gminy, skrzywdzi mieszkańców gminy, która w porównaniu do innych gmin ma znacznie utrudniony dostęp do korzystania z podstawowych potrzeb społecznych.

(opr. pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here