Rejowiec Fabryczny zaciśnie pasa?

Projekt budżetu miasta Rejowiec Fabryczny na 2020 rok trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i przewodniczącego rady, Roberta Szweda. Najwięcej pieniędzy, jak co roku zresztą, miasto wyda na oświatę. W przyszłym roku urzędnicy zaplanowali na utrzymanie przedszkola i szkoły 6,5 mln zł.

Dochody miasta Rejowiec Fabryczny w 2020 r. mają wynosić ponad 23,7 mln zł. Na podobnym poziomie zostały też zaplanowane wydatki. Niewielka nadwyżka budżetowa w wysokości 62 tys. zł ma być w całości przeznaczona na spłatę części kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Projektowany budżet zakłada uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego, który zgodnie z planem ma wynieść blisko 370 tys. zł. Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 20,3 mln zł, a majątkowe – 3,5 mln zł. Do budżetu miasta z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w PIT i CIT ma wpłynąć 8,2 mln zł. Subwencja z budżetu państwa to kolejne 5 mln zł, a dotacje celowe – 10,5 mln zł.

Pomimo zwiększonego o 0,08 proc. na 2020 rok udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowana dla miasta kwota z tego tytułu na przyszły rok jest mniejsza o blisko 70 tys. zł w stosunku do bieżącego roku.

– Spowodowane jest to faktem, iż dynamika przyrostu kwoty z PIT w kraju w 2018 roku była większa od dynamiki przyrostu PIT w 2018 roku w naszym mieście. Tym samym zmniejszył się wskaźnik udziału miasta w podatku – wyjaśnia przewodniczący rady miasta, Robert Szwed.

W dochodach własnych największe pozycje to podatek od nieruchomości – 2,7 mln zł oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2,9 mln zł. Subwencja oświatowa z kolei wyniesie 3,3 mln zł i będzie wyższa o ok. 120 tys. zł od tegorocznej.

– Należy jednak podkreślić, że planowana na przyszły rok kwota subwencji oświatowej już zawiera skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2019 roku – tłumaczy Robert Szwed. – Tymczasem tylko koszty wynagrodzeń nauczycieli w szkole podstawowej w 2020 roku będą wyższe w stosunku do bieżącego roku o ok. 400 tys. zł – wylicza przewodniczący Szwed. – A miasto utrzymuje również przedszkole.

Jak każdego roku, największe wydatki budżetu dotyczą oświaty i pomocy społecznej. Łącznie to aż 62 proc. Na oświatę samorząd zamierza przeznaczyć blisko 6,5 mln zł, co stanowi ok. 27 proc. wydatków ogółem. Miasto do oświaty z własnych dochodów dołoży ok. 2,7 mln zł. Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 8,4 mln zł. Tutaj także miasto dołoży ok. 1 mln zł ponad otrzymane dotacje celowe. Największe pozycje wydatkowe w pomocy społecznej stanowią wypłata świadczenia 500+, na które zostanie wydana kwota ok. 3,2 mln zł oraz świadczenia rodzinne – pochłoną one ok. 2,2 mln zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano również kilka ważnych dla miasta inwestycji. Są to: budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Lubelskiej (w kierunku Pawłowa), modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól na ul. Piaskowej, termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Chełmskiej 101 i 105, dalsza realizacja przedsięwzięcia pn. „Lepiej żyć” – kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta. Ostatnie zadanie jest współfinansowane z unijnego projektu.

Zdaniem przewodniczącego Roberta Szweda, przyszły rok będzie pod względem finansowym bardzo trudny dla samorządów wszystkich szczebli. – Na dziś nie znamy jeszcze skali i skutków podwyżek cen energii elektrycznej, które w znacznym stopniu będą rzutować na wzrost wydatków bieżących – mówi przewodniczący.

O 100 zł wzrośnie też opłata marszałkowska za składowanie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych, co może wpłynąć na wzrost opłat „śmieciowych” dla mieszkańców.

– Od 1 stycznia 2020 r. o 350 zł pójdzie w górę również płaca minimalna, przy jednoczesnym wyłączeniu z niej dodatku za staż pracy, co będzie miało wpływ na większe, niż w tym roku, wydatki bieżące w budżetach samorządu – podkreśla Robert Szwed. – Ponadto nie znamy jeszcze skutków obniżenia o 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwolnienia z tego podatku osób do 26. roku życia.

Organizacje samorządowe od dłuższego czasu apelują do strony rządowej o pilne przystąpienie do prac nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządowych. Obecna sytuacja, w której wydatki bieżące samorządów wskutek zmian ustawowych rosną w tempie znacznie wyższym niż otrzymywane z budżetu państwa dochody, jest bardzo niepokojąca i w najbliższych latach może spowodować znaczny spadek gminnych inwestycji, a w ślad za tym stagnację – uważa przewodniczący rady miasta Rejowiec Fabryczny. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here