Samo dobro chodzące

(15 listopada) Ostatnia sesja rady powiatu włodawskiego V kadencji upłynęła pod znakiem pojednania. Prym wiódł radny-senior Edward Łągwa. Swoim uporem wprowadził trzy z czterech swoich poprawek do statutu, co się nie spodobało klubowi PiS.

Sesję rozpoczęto od zrobienia pamiątkowego zdjęcia na schodach budynku starostwa.

Interpelacje zaczął radny Wiesław Holaczuk. Miał cztery pytania – Czy jest porozumienie dotyczące dróg na terenie przyszpitalnym, bo to są niby drogi powiatowe; czy jest już dokumentacja ul. Chełmskiej pod modernizację; kiedy będzie wymiana ławek w ZSZ nr 1 i II LO (jest konieczna, bo niektóre są z czasów PRL), czy nie jest zasadne zrobić ankietę w klasach ósmych dotyczącą powodów podjęcia decyzji o ich wyborze przyszłej szkoły. Z kolei radny Andrzej Rusiński zauważył konieczność dokończenia remontów chodnika w Żukowie, dróg w Susznie – Szumince, Korolówce i Stawkach. Zaproponował też zakup rozkładarki dla ZDP. Radnego poparł w staraniach o drogę w Korolówce Mariusz Zańko.

Następnie radni podjęli 10 uchwał, z których dyskusję wywołała tylko ostatnia – dotycząca ustanowienia Statutu Powiatu Włodawskiego. Radny Edward Łągwa zaproponował kilka zmian w projekcie statutu. Chciał przede wszystkim uelastycznić liczbę członków zarządu powiatu oraz członków komisji rewizyjnej oraz skarg i wniosków. Sprzeciwili się zdecydowanie tym planom radni klubu PiS, a radny W. Holaczuk sugerował nawet w tym działaniu podstęp.

Zarzucano też bezprawność tego typu zmian. Wezwana w trybie pilnym na sesję radca prawny uznała jednak, że zaproponowane zmiany są zgodne z prawem. Jednak po namyśle E. Łągwa wycofał swoją poprawkę dotyczącą zmiany liczby członków zarządu, pozostawił jednak te ws. liczby członków komisji. W głosowaniu dziesięciu radnych poparło poprawki E. Łągwa, pięciu było przeciw (PiS), a dwaj – Jerzy Wrzesień i Andrzej Rusiński – wstrzymali się od głosu.

Radni przyjęli następnie informacje: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarządu Powiatu. Zapoznali się również z analizą oświadczeń majątkowych dokonaną przez: przewodniczącego Rady Powiatu, starostę i wojewodę.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielał starosta Andrzej Romańczuk. Były one równie krótkie, co interpelacje. Ad dróg – Potrzeby są bardzo duże, ale drogi będą na pewno oczkiem w głowie, ad ul. Chełmskiej – na przyszły rok dokumentacja jest planowana; ad ławek – trzeba na pewno sukcesywnie je wymieniać; ad ankiety – jest cenną podpowiedzią i taka ankietyzacja zostanie przeprowadzona na początku przyszłego roku.

Na koniec radni podziękowali sobie za cztery lata pracy w samorządzie powiatowym. Najciekawszą wypowiedź miał radny-senior (E. Łągwa), mówiąc o sobie – Jestem samo dobro chodzące. (gd)