Segregacja obowiązkowa dla wszystkich

Znowelizowana w lipcu br. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości obowiązującym w danej gminie.

Na Lubelszczyźnie zasady nie są jeszcze jednolite, gdyż niektóre gminy stosują jeszcze dwufrakcyjną zbiórkę odpadów, niemniej jednak obowiązek selektywnej zbiórki odnosi się do każdego systemu. Tak więc istotną nowością jest to, iż ustawodawca odebrał prawo do nieselektywnej zbiórki i w ślad za tym wnoszenia podwyższonej opłaty z tego tytułu.

Zatem wszyscy właściciele nieruchomości winni, począwszy od 6 września br., segregować odpady i w związku z tym ci, którzy dotychczas deklarowali nieselektywne zbieranie, winni najpóźniej do 10 października br. złożyć nową deklarację, określając w niej selektywną zbiórkę.

W ślad za tą deklaracją będą wnosili niższą opłatę. Jednak w przypadku niewykonywania obowiązku selektywnej zbiórki gmina lub związek gmin będzie zobowiązany, w drodze decyzji, podnieść tę opłatę do stawki podwyższonej, jak też może wnioskować o nałożenie grzywny na właściciela nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku (art. 10 ust. 2 ustawy).

Bliższych informacji udziala Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22 (II piętro), tel. 82 57 25 856 e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here