Sesja Rady Miejskiej we Włodawie

(30 listopada) Punktualnie w południe rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Mówiono dużo o wydatkach własnych na oświatę, które sięgają ponad połowę subwencji, radny Krzysztof Flis wskazał na niesprawiedliwe finansowanie klubów sportowych, zaś Mariusz Czuj zaapelował o pomoc szpitalowi.

W porządku obrad sesji było m.in. przyjęcie aż ośmiu protokołów z poprzednich sesji. Niektórych mocno to dziwiło.

Radni podjęli następnie, praktycznie bez dyskusji i jednogłośnie, 11 uchwał, w sprawach: zmian w budżecie, określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi we Włodawie, zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024, ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028”, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności, utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” we Włodawie i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodawie, zmiany statutu MOPS-u we Włodawie, powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miejskiej Włodawa. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie

Następnie radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym punkcie poruszono m.in. aspekt finansowania.

– Pięćdziesiąt procent budżetu miasta to środki przeznaczone na oświatę – mówiła radna Janina Klimczuk. – Może czas, by inaczej spojrzeć na oświatę. Należy się skupić na tym, na czym rada zajmować się powinna, czyli np. na inwestycjach oświatowych, analizowaniu i ocenianiu działalności przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, obowiązku nauki, etc.

Radna zauważyła także, że uczenie „po staremu”, bez tabletów, ale z książką to może byłby dobry pomysł.

Z kolei przewodnicząca Joanna Szczepańska zasugerowała, by częściej pisać wnioski dla nauczycieli o nagrodę kuratora, ministra czy odznaczenia resortowe. Jej zdaniem jest wielu nauczycieli, którzy zasługują na nagrody. Dodała, że włodawska oświata jest na świetnym poziomie, lecz zdecydowanie zbyt mało doceniana.

Wolne wnioski i informacje zaczął Krzysztof Flis: – Co z odśnieżaniem w mieście? Efektów nie widać! Kiedy zakończy się termomodernizacja SP nr 3?

Mariusz Czuj poruszył temat szpitala i prośbę o pomoc w zakupie sprzętu dla tej placówki – zwłaszcza o wsparcie oddziału rehabilitacji.

Janina Klimczuk podziękowała za zaduszki artystyczne w WDK.

Burmistrz Wiesław Muszyński odpowiedział: – inwestycja w SP nr 3 będzie zakończona w tym roku; – rozmawiałem z zarządem powiatu w sprawie szpitala i jestem otwarty na ewentualną pomoc dla oddziału rehabilitacji; pomagamy szpitalowi jak możemy, np. MPGK zakupiło materace odleżynowe, umorzyliśmy opłaty za ciepło na kwotę 50 tys. zł. Żeby jednak pomagać, to trzeba zacząć od siebie, więc najpierw zapytałbym czy w budżecie powiatu jest przeznaczona kwota na oddział rehabilitacji. (pk)

News will be here